Doc. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.

Življenjepis

Rojen 25. III. 1945 v Mlinarovcih, kraj Prešov, na Slovaškem. Po končani osnovni šoli (1959) in sredni šoli (1962) je študiral na Filozofski fakulteti Univerze Pavla Jozefa Šafarika v Prešovi slovaški jezik in književnost ter ukrajinski jezik in književnost. Študij je končal leta 1968.

V letih 1968 - 1973 je poučeval v Centru za jezikovo pripravo zamejskih študentov slovaški jezik. V letih 1973 - 1975 je bil znanstveni delavec v Raziskovalnem institutu za ukrajinistiko na Filozofski fakulteti v Prešovu. Od leta 1975 je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze Konštantina Filozofa v Nitri, na Katedri za slovaški jezik, kjer predava skladnjo slovaškega jezika in teorijo komunikacije.

Medtem je delal na več univerzah v tujini kod lektor slovaškega jezika oz. kod gostujoči predavatelj:

1973/74 - Državna univerza v Užgorodu (Ukrajina)

1980-1984 Humboldt Universität, Berlin (Nemčija)

1989-1991 Univerza Klimenta Ohridskega v Sofiji (Bulgarska)

1992-1994 Pandžabska univerza v Čandigarju, Indija (Panjab University, Chandigarh)

1995- 1996 Londonska Univerza (School of Slavonic and East European Studies, University of London)- gostujoči predavatelj + raziskovalno delo;

1996-1998 Katoliška Univerza Petra Pazmaòa v Pilišskoj Čabi (Madžarska) - eksterni

predavatelj

Od 1. 10. 1999 je lektor slovaškega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Kvalifikacija

1974 - akademski titul PhDr. - stroka slovaški jezik;

1979 - CSc. (kandidat filoloških znanosti - ekvivalent slovenskega „doktor znanosti"- stroka slovanski jeziki;

1983 - imenovan za docenta, stroka slovaški jezik;

1996 - habilitiran za docenta (ekvivalent v Sloveniji „izredni profesor" - stroka slovaški jezik).

Njegovo znanstveno-raziskovalno delo je namenjeno trem področjam vprašanj: 1.analizi jezika književnega dela, 2. skladnji slovaškega jezika in primerjalnemu jezikoslovju, predvsem konfrontaciji slovaške in ukrajinske skladnje; 3. ukrajinskim/rusinskim narečjam na vzhodnem Slovaškem.

Z namenjenih področij je objavil nekaj študij na Slovaškem in v tujini (Nemčija, Ukrajina, Bulgarska, Madžarska) ter tri monografije: Interpretácia umeleckej prózy (Nitra, 1985); Komunikácia a jazyk (Nitra, 1999); The Language of Slovakia's Rusyns (Columbia University Press, New York 2000).