Vlado Novak
(Radovljica, 26. 6. 1916–Celje, 5. 10. 1994)

Bibliotekar in literarni zgodovinar. Po diplomi na oddelku za slovansko filologijo FF v Ljubljani 1941 je bil tu asistent in knjižničar, 1946–75 upravnik študijske oz. osrednje knjižnice v Celju, 1976–82 pa v njej kustos posebnih zbirk. Zasnoval je in vodil zidavo nove knjižnice (1967) ter razvijal njeno strokovno delo. Objavljal je biografske, bibliografske in bibliotekarske članke, literarne in gledališke kritike ter literarnozgodovinske sestavke. Uredil in komentiral je zbrana dela A. Aškerca (od 3. knjige). Bil je glavni in odgovorni urednik Celjskega zbornika (1969–81). Prejel je Čopovo diplomo.

Bibliografija

Delež celjskega okoliša v razvoju slovenskega slovstva. V: Celjski zbornik 1951. Ce 1951. 97–123.

Navodila za poslovanje strokovnih knjižnic I. Lj 1962. (Z M. Šlajpah.)

Katalog rokopisov knjižnice Edvarda Kardelja Celje. Ce 1987.


Zbrala Maja Janežič. Vir: Enciklopedija Slovenije. Ur. Alenka Dermastia, Marjan Javornik, Dušan Voglar. Ljubljana: MK, 1987–2002. Na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/vl_novak.html postavila Andreja Musar 10. 11. 2006.