Tine (Valentin) Logar (1916–2002)

Dialektolog in jezikoslovec Tine Logar se je rodil 11. februarja 1916 v Horjulu, umrl pa 24. decembra 2002. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je l. 1940 diplomiral iz slavistike, naslednje leto pa tudi doktoriral z disertacijo o horjulskem govoru. Med vojno je sodeloval v NOB; med leti 1947–58 pa je delal kot dialektolog na Inštitutu za slovenski jezik pri SAZU, nato pa do 1978 predaval zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo na FF (od 1966 kot redni profesor). Bil je tudi predstojnik Oddelka za slovanske jezike in književnosti, prodekan in med 1968 in 1970 tudi dekan. Bil je predsednik glavnega uredniškega odbora SSKJ (1984–85), od 1984 pa je bil tudi zaslužni profesor ljubljanske univerze. Izredni član SAZU je bil od l. 1972, redni član pa od l. 1981 in od 1986 dopisni član JAZU. Bil je tudi tajnik II. razreda SAZU od l. 1975 do 1979.

Po F. Ramovšu je Tine Logar najizrazitejši slovenski dialektolog. Prehodil je celotno slovensko jezikovno ozemlje in za Slovenski lingvistični atlas zapisal nad 200 govorov. Od 1960 je sodeloval pri mednarodnem raziskovalnem programu Slovanski linvistični atlas, za katerega je od 25 slovarskih točk dialektološko obdelal 8 točk in je bil soavtor prvega fonetskega zvezka (Beograd 1988). Je tudi glavni slovenski avtor v Fonoloških opisih (Sarajevo 1981) v izdaji ANU BiH. V Dialektoloških študijah I– XVI (SR, 1954–72) je objavil večino svojih novih dognanj o slovenskih narečjih, njihovih glasovnih idr. posebnostih, nastanku in razmejitvah. Velik je tudi Logarjev prispevek pri spoznavanju slovenskih zamejskih narečij v Italiji, Avstriji in na Madžarsekm. Novo podobo slovenskih narečij prikazuje Karta slovenskih narečij (1983), ki jo je izdal skupaj z J. Riglerjem. Jezikoslovne izkušnje pri preučevanju slovenskih narečij je več kot 3 desetletja prenašal na nove rodove slovenistov. Rezultati njegovega dela so znani v mednarodni slavistiki (objave v tujih znanstvenih revijah, predavanja na številnih evropskih univerzah), posebno učinkovite so bile njegove slovenistične pobude ob poletnih seminarjih za tuje slaviste, na katerih je redno predaval. Pomembno je tudi Logarjevo uredniško delo (Slavistična revija, Razprave SAZU 2. razred, z J. Riglerjem Zbrano delo I F. Ramovša).

Bibliografija

Izvirni znanstveni članek

Obsoško-nadiška dialektična meja. Slav. rev., 1951, 4, str. 223-237.

Dialektološke študije. 1, Dialektična podoba zgornje savske doline. Slav. rev., 1954, 5-7, str. 145-149.

Dialektološke študije. 2, O štajerskem substratu govorov v Tuhinjski dolini in Črnem grabnu. Slav. rev., 1954, 5-7, str. 150-155.

Dialektološke študije. 3, Karakteristika in klasifikacija gornjesavinjskih govorov. Slav. rev., 1954, 5-7, str. 155-162.

Dialektološke študije. 4, Refleksi za praslovanske nosnike med srednjo Soško in Čepovansko dolino. Slav. rev., 1954, 5-7, str. 163-166.

Dialektološke študije. 5, Zanimiv problem iz solkanskega govora. Slav. rev., 1955, 8, št. 1/2, str. 39-42.

Dialektološke študije. 6, O razvoju in nekaterih posebnostih avške govorice. Slav. rev., 1955, 8, št. 1/2, str. 43-50.

Dialektološke študije. 7, Pripombe k obsegu in karakteristiki kraščine in notranjščine v Ramovševih Dialektih. Slav. rev., 1955, 8, št. 1/2, str. 50-55.

Dialektološke študije. 8, Prispevek h klasifikaciji pohorskih govorov. Slav. rev., 1956, 9, str. 30-34.

Dialektološke študije. 9, Značilnosti kojščanskega govora. Slav. rev., 1956, 9, str. 34-44.

Iz priprav za lingvistični atlas. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1958/59, 4, str. 129-135.

O izgubi nominalnih končnic v nekaterih primorskih govorih. Slav. rev., 1958, 11, str. 109-112.

Dialektološke študije. 10, Belokranjski govori. Slav. rev., 1958, 11, str. 145-155.

Govori na Pivki. 1, Glasoslovje in oblikoslovje. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1959, 5, str. 7-18.

LOGAR, Tine, MEZE, Joža, KOLARIČ, Rudolf. Dialektični teksti. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1959, 5, str. 52-65.

O razmerju med gorenjščino in horjulskim govorom. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1959, 5, str. 69-77.

Dialektična podoba Pohorja. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1959, 5, str. 81-90.

Prispevek k poznavanju semiškega govora. Zb. filol. lingvist., 1959, 2, str. 107-113.

Dialektizacija slovenskega jezika. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], januar 1961, letn. 6, št. 4, str. 119-122.

Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1962/63, 8, str. 65-69.

Dialektološke študije. 11, Slovenski govori v Istri in njihova geneza. Slav. rev., 1961/62, 13, str. 88-97.

Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih. Slav. rev., 1963, 14, str. 111-132.

O dialektizaciji slovenskega jezika. Pr. Filol., 1964, 18, str. 403-406.

O nastanku slovenskih narečij. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], marec 1965, letn. 10, št. 1, str. 2-6.

Današnje stanje in naloge slovenske dialektologije. Stud. Filol. Pol. Stow., 1965, 5, str. 155-160.

Slovenska narečja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 1966, 11, št. 4, str. 134-140.

Prispevek k poznavanju nadiškega dialekta v Italiji. Zb. filol. lingvist., 1966, 9, str. 73-75.

Dialektološke študije. 12, Govor kraja Kostanje nad Vrbskim jezerom. Slav. rev., 1967, 15, str. 1-19.

Dialektološke študije. 13, Vokalizem moravškega govora. Slav. rev., 1967, 15, str. 20-27.

Štajerska narečja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], sep. 1968, letn. 13, št. 6, str. 171-175.

Kazalni zaimek v slovenskih narečjih. Slav. Orient., 1968, 17, str. 347-350.

Glasoslovne in morfološke posebnosti v govorici sloveniziranih Nemcev. Slav. rev., 1968, 16, str. 159-168.

Dialektološke študije. 14, Govor vasi Kneža pri Djekšah na Koroškem. Slav. rev., 1968, 16, str. 395-412.

Vokalizem in akcentuacija govora vasi Potoče v Ziljski dolini. Zb. filol. lingvist., 1968, 11, str. 137-143.

Praslovanska a-sklanjatev v slovenskih narečjih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], apr. 1969, letn. 14, št. 4, str. 104-109.

Psl á-fleksija v slovenskih narečjih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1969, 14, str. 104-109.

Slovenski dialekti v zamejstvu. Pr. Filol., 1970, 20, str. 81-87.

Dialektološke študije. 15, Govor Slovencev Kanalske doline v Italiji. Slav. rev., 1971, 19, str. 113-123.

Dialektološke študije. 16, Usoda kratkega a v govoru kraja Doberdob v Italiji. Slav. rev., 1972, 20, str. 65-69.

Grafika in jezik Starogorskega rokopisa. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], marec-april 1973/74, letn. 19, št. 6/7, str. 192-198.

Slovenska dialektična metatonija. Slav. rev., 1977, 25, kongr. št., str. 41-45.

Govor kraja Podlešče na Banjšicah : glasoslovna študija. Goriš. letn., 1981, 8, str. 275-283.

Diftongizacija in monoftongizacija v slovenskih dialektih. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1981/82, 27, str. 209-212.

Slovenski dialekti - temeljni vir za rekonstrukcijo razvoja slovenskega jezika. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1983/84, 29, str. 285-288.

Slovanski lingvistični atlas (OLA). Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1986/87, let. 32, št. 1, str. 1-8.

J. Baudouin de Courtenay - slovenski dialektolog. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 1987/88, 33, št. 1/2, str. 1-7.

Fran Ramovš - zgodovinar in dialektolog slovenskega jezika. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1990, 13, str. 5-12.

Govor kraja Špeter Slovenov (S. Pietro al Natisone) pri Čedadu v Italiji. Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 1996, 15, str. 167-171.

Iz gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA). Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 2000, 17, str. 45-50.

Monografije in druga zaključena dela

BERNIK, France, FAGANEL, Jože, GANTAR, Kajetan, GRDINA, Igor, JAKOPIN, Franc, KOS, Janko, KRANJEC, Marko, LOGAR, Tine, OLOF, Klaus Detlef, OTOREPEC, Božo, PATERNU, Boris, SMOLIK, Marijan. Brižinski spomeniki : znanstvenokritična izdaja, (Dela, 39). 2. pregledana izd. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1993. 197 str., [IX] str. faks., ilustr. ISBN 86-7131-074-4.

JAKOPIN, Franc, KOROŠEC, Tomo, LOGAR, Tine, RIGLER, Jakob, SAVNIK, Roman, SUHADOLNIK, Stane, HLADNIK, Miran, SLUGA, Meta (ur.). Slovenska krajevna imena, (Leksikoni Cankarjeve založbe). Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985. 357 str.

O njem

BORŠNIK, Marja. Pet uredniških pisem Marje Boršnikove izpred treh devetletij : (0b 90-letnici njenega rojstva). Slava (Ljublj.), 1995/96, 9, št. 1, str. 33-37.

ZORKO, Zinka. Akademik prof. dr. Tine Logar - osemdesetletnik. Slav. rev., 1996, 44, št. 2, str. [131]-132.

ZORKO, Zinka (ur.), KOLETNIK, Mihaela (ur.). Logarjev zbornik : referati s 1. mednarodnega dialektološkega simpozija v Mariboru, (Zora, 8). Maribor: Slavistično društvo, 1999. 414 str., zvd. ISBN 961-6320-00-9.

BAJZEK-LUKAČ, Maria. Tine Logar : (1916-2002). Stud. slav. Acad. Sci. Hung. = Studia Slavica Hung., 2003, vol. 48, n. 1/3, str. 343.

"Vzgajanje" ljudi po Evropi : ob X. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture govori predsednik organizacijskega odbora prof. dr. Tine Logar. NR, Naši razgl., 26. jul. 1974, letn. 23, št. 14, str. 379, fotogr.

Besedovanje z akademikom, prof. dr. Tinetom Logarjem : o narečju. Slov. brazde, 2, št. 20 (21.V.1992) = priloga Midva. - ISSN 1318-542X. - št. 12 str. 1. Portret.

Med Adlešiči in Žitaro vasjo že dolgo govorijo najbolj pisan slovenski jezik, krive pa so prafare : prof. dr. Valentin Logar in dialekti. Delo (Ljubl.), 17.IV.1996, 38, št. 89, str. 9.


Zbrala Vida Kovač, viri: SBL, ES, Umrli člani SAZU (http://www.sazu.si/umrli.htm); Cobiss (http://cobiss.izum.si). Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/tinelogar.html Miran Hladnik 5 julija 2006.