Janez Logar (1908–1987)

Rodil se je 3. februarja 1908 v Horjulu, umrl pa je 9. novembra 1987. Bil je literarni zgodovinar, bibliograf in urednik. Študiral je slavistiko v Ljubljani, diplomiral je l. 1932 in se nato izpopolnjeval še v Pragi. Je tudi poučeval na srednjih šolah, med leti 1943–45 pa je bil v internaciji. Nato je bil višji znanstveni sodelavec Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, kjer je vodil bibliografski oddelek in tudi predaval bibliografijo. Od l. 1978 je bil izredni član SAZU, redni član pa od l. 1983. Urejal je splošno tekočo slovensko bibliografijo za l. 1951–66, sestavil je več posebnih bibliografij, ocenjeval bibliografske izdaje in izdal Uvod v bibliografijo. Objavil je številne literarnozgodovinske članke, največ o avtorjih iz dobe realizma in knjižne ocene, souredil Levstikov zbornik (1933) in revijo Slovenski jezik (1939–41). Bil je tudi urednik zbranih del Trdine, Mencingerja, Jurčiča ter izborov in posameznih del Erjavca, Gregorčiča, Aškerca, Cankarja, Prijatelja.

Bibliografija

Članki in drugi sestavni deli

Ob smrti Janka Šlebingerja. Slav. rev., 1951, 4, str. 283–285.

Trdinovo literarno delo v letih 1870–1880. Jez. slovst. januar 1958, letn. 3, št. 4, str. 148–152.

Trdinovo literarno delo v letih 1870–1880: nadaljevanje in konec. Jez. slovst. februar 1958, letn. 3, št. 5, str. 197–204.

LOGAR, Janez, KOMAC, Urša. Stališča javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini = Public opinion on bear in the Upper Selška Valley case. Gozd. vestn., november 1999, letn. 57, št. 9, str. 381–393, ilustr.

Ob Trdinovem Zbranem delu. Jez. slovst. februar 1961, letn. 6, št. 5, str. 161–166.

Slovensko kulturno življenje pred 100 leti: (ob razstavi v Narodni in univerzitetni knjižnici). NR, Naši razgl., 24. feb. 1962, 11, št. 4(243), str. 69.

Josip Stritar in sedemdeseta leta: ob razstavi v Narodni in univerzitetni knjižnici. NR, Naši razgl., 22. feb. 1964, 13, št. 4(291), str. 72.

Ob stoletnici slovenske tekoče bibliografije. NR, Naši razgl., 23. nov. 1968, 17, št. 22, str. 665.

Krelj Sebastijan. SBL 1932, knj. 1, str. 565–567.

Krištof, vojvoda Würtemberški. SBL 1932, knj. 1, str. 573–574.

Kumerdej Blaž. SBL 1932, knj. 1, str. 583–587.

Kumperger Kašpar. SBL 1932, knj. 1, str. 587.

Kumpreht Marko. SBL 1932, knj. 1, str. 587.

Kupljenik Peter. SBL 1932, knj. 1, str. 590–591.

Lavrenčič Primož. SBL 1932, knj. 1, str. 620–621.

Mahnič Lovre. SBL 1952, knj. 2, str 12.

Megiser Hijeronim. SBL 1952, knj. 2, str 84–87.

Mandelc Janez. SBL 1952, knj. 2, str. 39–40.

Ambrožič, Miroslav. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 90.

Argo. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 169.

Der Aufmerksame. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 235.

Bamberg, Otomar. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 328.

Bibliografija kod Slovenaca. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 515–517.

Blasnik (Blaznik) Jožef. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 620.

Blätter aus Krain. Enciklopedija Jugoslavije 1955, knj. 1, str. 621.

Celjske slovenske novine. Enciklopedija Jugoslavije 1956, knj. 2, str. 349.

ZMAJIĆ, Bartol, LOGAR, Janez, MEDAKOVIĆ, Dejan. Ex libris. Enciklopedija Jugoslavije 1958, knj. 3, str. 281–282, ilustr.

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo. Enciklopedija Jugoslavije 1958, knj. 3, str. 471–472.

Ilirski Primorjan. Enciklopedija Jugoslavije 1960, knj. 4, str. 344.

Jadranski Slavjan. Enciklopedija Jugoslavije 1960, knj. 4, str. 425.

Katoliški obzornik. Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 230.

Kmetijske in rokodelske novice. Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 262–263.

Kumerdej, Blaž. Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 451.

Laibacher Zeitung. Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 467.

Ljubljanske novice (Lublanske novize). Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 574.

Ljubljanski časnik. Enciklopedija Jugoslavije 1962, knj. 5, str. 574.

Mandelc, Janž (Johannes Manlius). Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 7.

Megiser, Hyeronimus. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 71.

Mitteilungen des Historischen Vereins für Krain. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 142.

Mitteilungen des Musealvereins für Krain. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 142.

Naprej. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 202.

Pirjevec, Avgust. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 504.

Pirjevec, Dušan. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 504.

Popotnik. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 552.

Pravni vestnik. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 588.

Proteus. Enciklopedija Jugoslavije 1965, knj. 6, str. 632.

Šega, Drago. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 236.

Šega, Milan. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 236.

Šlebinger, Janko. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 255.

Trdina, Janez. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 361, ilustr.

Zagorski, Cvetko. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 580.

Zbori. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 613.

Zdravniški vestnik. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 614.

Zvon. Enciklopedija Jugoslavije 1971, knj. 8, str. 637.

Rebič (Rebitsch) Elija. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 59.

Reich(h)ard(t) Adam Friderik. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 71.

Retzer (Recer) Janez. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 90.

Rode Matija. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 120.

Rudež Karel Dragotin. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 157–158.

Rudmaš Simon. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 158–159.

Sassenberg Jožef. SBL 1971, knj. 3, zv. 9, str. 203–204.

Schwentner Lavoslav. SBL 1971, knj. 3, zv. 10, str. 253–254.

Simonič Franc. SBL 1971, knj. 3, zv. 10, str. 313.

Slatnar Anton. SBL 1971, knj. 3, zv. 10, str. 357.

Stadelmann Jurij. SBL 1971, knj. 3, zv. 10, str. 434.

Stare, slov. kmečki rod z Gorenjske. SBL 1971, knj. 3, zv. 10, str. 447–448.

Šlebinger Janko. SBL 1971, knj. 3, zv. 11, str. 655–657.

Frana Levstika Zbrano delo. 5. zv. Uredil Anton Slodnjak. Dom svet 1933, 46, str. 535–538.

Slovenski biografski leksikon. Prva knjiga. Slavia 1933/34, 12, str. 212–213.

Levstikova pisma. Uredil Avgust Pirjevec. Slavia 1933/34, 12, str. 456.

Ivan S. Turgenjev: Lovčevi zapiski I. – Ivan S. Turgenjev: Plemiško gnezdo: roman. Dom svet 1934, 47, str. 101–104.

I. S. Turgenjev: Lovčevi zapiski, 2. Dom svet 1934, 47, str. 224–225.

Paul Acker: Ljubezen in dolžnost. Dom svet 1934, 47, str. 225–226.

Ivan Bučer: Čez steno. Dom svet 1934, 47, str. 226–228.

Slovenski protestantski pisci. Izbral in uredil dr. Mirko Rupel. Dom svet 1934, 47, str. 277–282.

Frana Erjavca Zbrano delo. Uredil Anton Slodnjak. Prvi zvezek. Drugi zvezek. Dom svet 1934, 47, str. 535–536.

Izdaje šolskih pisateljev. Dom svet 1935, 48, str. 99–102.

Nova zgodovina slovenskega slovstva. Dom svet 1935, 48, str. 276–281, 342–349, 430–443.

Joka Žigon: Véliko pismo slovenske duhovne združitve. Ustanovitev Slovenske matice. Dom svet 1935, 48, str. 539–540.

France Kidrič: Korespondenca Janeza Nepomuka Primca 1808–1813. Dom svet 1935, 48, str. 540–541.

Frana Levstika Zbrano delo. 6. Uredil Anton Slodnjak. Dom svet 1936, 49, str. 110–112.

Slovenska krajina. Zbornik ob petnajstletnici osvobojenja. Uredil Vilko Novak. Dom svet 1936, 49, str. 119–120.

Slovenski biografski leksikon. Šesti zvezek. Dom svet 1936, 49, str. 215–218.

Žitja Konstantina in Metodija. Prevedel in razložil Franc Grivec. Dom svet 1936, 49, str. 440–441.

Vilko Novak: Izbor prekmurske književnosti. Dom svet 1936, 49, str. 441.

Josip Jurčič: Deseti brat. Priredil France Koblar. Dom svet 1936, 49, str. 441–442.

Dr. Ivan Prijatelj: Dostojevski in Tolstoj. Dva literarnozgodovinska eseja. Dejanje 1938, 1, str. 195–196.

France Kidrič: Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do Zoisove smrti. Razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Dejanje 1938, 1, str. 305–308.

Lino Legiša: Slovenska poezija od Vodnikovih Pesmi za pokušino do priprav za Kranjsko Čbelico (1806–1828). Dejanje 1939, 2, str. 47–48.

Janez Jalen: Cvetkova Cilka. Dejanje 1939, 2, str. 126–128.

Fr. Petre: Poizkus ilirizma pri Slovencih (1835–1849). Dejanje 1939, 2, str. 432–434.

Sofoklej: Antigona. Čehov: Striček Vanja. Dejanje 1940, 3, str. 32–33.

Dva zvezka Kondorja. Jez. slovst. marec 1958, letn. 3, št. 6, str. 274–275.

Brecelj Marijan: Bevkova bibliografija I. Knjižnica 1960, 4, str. 108–109.

Tajniško poročilo ob občnem zboru Slavističnega društva Slovenije dne 5.XI.1961. Jez. slovst. 1961/62, 7, ovoj.

Antonija Kolerič: Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med obema vojnama 1918–30.IV.1945. Zbrala in uredila s sodelovanjem Marjana Pertota. Knjižnica 1967, 11, str. 196–198.

Branko Berčič: Das slowenische Wort in den Drucken des 16. Jahrhunderts. Knjižnica 1968, 12, str. 106–108.

Anton Ingolič: Bibliografija. Knjižnica 1968, 12, str. 118–119.

Marijan Brecelj, France Dobrovoljc: Bibliographie. Traductions des belles–lettres slovenes. Posebna številka Le livre slovene. Knjižnica 1972, 16, str. 159–161.

Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1960. Jez. slovst. oktober 1961, letn. 7, št. 1, str. 28–32.

Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1960. Jez. slovst. november 1961, letn. 7, št. 2, str. 62–64.

Bibliografija Cirila Kosmača. Letop. Slov. akad. znan. umet., 1962, knj. 12: 1961, str. 50–53.

Bibliografija Juša Kozaka. Letop. Slov. akad. znan. umet., 1962, knj. 12: 1961, str. 55–62.

Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1960. Jez. slovst. januar 1962, letn. 7, št. 4, str. 126–128.

Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1960. Jez. slovst. februar 1962, letn. 7, št. 5, str. 157–160.

Bibliografski popis literarnih del Alojza Gradnika. Letop. Slov. akad. znan. umet., 1963, knj. 13: 1962, str. 34–38.

Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1961 in 1962. Jez. slovst. 1963, letn. 8, št. 6, str. 191–192.

Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1961 in 1962. Jez. slovst. 1963, letn. 8, št. 7, str. 222–224.

Bibliografija slovenskega jezikoslovja za leto 1961 in 1962. Jez. slovst. 1963, letn. 8, št. 8, str. 253–254.

Bibliografija slovenske literarne zgodovine za leto 1961 in 1962. Jez. slovst. 1963, letn. 8, št. 8, str. 255–264.

Monografije in druga zaključena dela

CEVC, Emilijan, LOGAR, Janez. Slovenski ekslibris. [Ljubljana]: Društvo Exlibris Sloveniae, 1974. 109 str., ilustr.

BARTOL, Blanka, GOLOBIČ, Mojca, LOGAR, Janez, SIMONIČ, Tanja, ŽNIDARČIČ, Dragan. Regijski park Škocjanske jame, Viri lokalnega razvoja. 6. zvezek: priložnosti in tveganja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta , Oddelek za agronomijo, 1998. 95 str., grafični prikazi.

Prevajalec

COJAZZI, Antonio. Kristusov mladec: življenje Piera Giorgia Frassatija. [6. izd.]. Ljubljana: Glasnik presv. Srca Jezusovega, 1932. 228 str. [7] f. str., ilustr.


Zbrala Vida Kovač, vir Leksikon Cankarjeve založbe in Cobiss (http://cobiss.izum.si). Postavil na http://www.ff.uni–lj.si/slovjez/sds/logar.html Miran Hladnik 22. junija 2006.