Častni člani Slavističnega društva Slovenije

France Bernik
Lojzka Bratuž
Janko Čar
Janez Dolenc
Wolfgang Eismann
Silvo Fatur
Nada Gaborovič
Alenka Glazer
Helga Glušič
Berta Golob
Bruno Hartman
Matjaž Kmecl
Karolina Kolmanič
Janko Kos
Alenka Kozinc
Marko Kranjec
Štefanija Krhlanko
Mirko Križman
Milko Matičetov
Mira Medved
Pavle Merku
Dušan Moravec
France Novak
Martina Orožen
Božena Orožen
Boris Paternu
France Pibernik
Marija Pirjevec
Matej Rode
Janez Rotar
Martin Silvester
Aleksander Skaza
Rozka Štefan
Milena Tekavec
Jože Toporišič
Anton Vratuša
Franc Zadravec
Ciril Zlobec
Janez Zor
Zinka Zorko
France Žagar

Pokojni

Štefan Barbarič
France Bezlaj (1993)
France Dobrovoljc
Jože Dular (2000)
Janez Gradišnik (2009)
Anton Ingolič
Franc Jakopin (2002)
Martin Jevnikar (2004)
Janko Jurančič (1989)
France Kidrič (1950)
Bogo Komelj
Alfonz Kopriva
Stanko Kotnik (2004)
Uroš Kraigher (1984)
Bratko Kreft (1996)
Janko Lavrin (1986)
Lino Legiša (1980)
Rado Lenček (2005)
Janez Logar (1987)
Tine Logar (2002)
Joža Mahnič (2009)
William Kleesman Matthews (1911–1958) (1958)
Boris Merhar (1989)
Stane Mihelič (2004)
Janko Moder (2006)
Janez Mrdavšič (2004)
Rajko Nahtigal (1958)
Vilko Novak (2003)
Vlado Novak (1994)
Anton Ocvirk
Fran Petrè (1978)
Jože Pogačnik (2002)
Breda Pogorelec (2006)
Fran Ramovš (1952)
France Sirk (2006)
Vivian de Sola Pinto (1895–1969) (1958)
Jože Sever (2005)
Anton Slodnjak (1983)
Viktor Smolej (1992)
France Sušnik
Severin Šali
Silva Trdina (1991)
Rudolf Trofenik (1991)
Jože Šifrer (2009)
Francka Varl Purkeljc (2001)
Marjeta Vasič (2005)
Josip Vidmar
France Vodnik
Beno Zupančič
Oton Župančič


Postavil na http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sds/castni.html Miran Hladnik 29. 10. 2004, obnovila Andreja Musar 12. 1. 2007, mh 29. 10. 2007 in Matjaž Zaplotnik nazadnje 23. 3. 2010.