Slovenski zgodovinski roman


Podatkovna zbirka

Matej Sternen: Na divanu, 1909

Iskanje

(po vseh 310 zapisih)

Primer:bevk- zapisi, ki vsebujejo niz "bevk".
Zahtevnejše: č2:"16. stol." in ye>1900- najde dela, ki se dogajajo v 16. stol. in so bila objavljenja po letu 1900.
 protestant*- najde protestantizem, protestantski itd.
 il?uni?- najde ilaunig in ilounik.

V splošnem ima iskalni izraz obliko
operand   logični operator   operand   logični operator ..., kjer sta logična operatorja
           in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
           ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali, kadar pa želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko:   oznaka polja   relacijski operator   opis.

Relacijski operatorji so:
           :  vsebuje,
           !: ne vsebuje,
           =  je enako,
           != ni enako,
           <  manj kot,
           >  več kot,
           %< dolžina polja manjša kot,
           %= dolžina polja enaka,
           %> dolžina polja več kot.


Zapisi v zbirki slovenskega zgodovinskega romana imajo lahko naslednja podatkovna polja:
  zaporedna številka
av  avtor
ti  naslov dela
pn  podnaslov
kr  kraj izdaje
za  založba, časopis
ye  letnica izdaje
re  ponatisi, prevodi
ps  psevdonim avtorja
si  signatura v knjižnici
šb  dolžina v besedah
oc  ocene, kritike
oz  oznaka
žt  žanrski tip, npr. turški roman
č1  čas dogajanja, npr. 1559
č2  obdobje, npr. antika
č3  natančnejši popis časa
zd  zgodovinsko dogajanje
zo  zgodovinske osebe
sp  prostor
mp  dogajališče
pp  pripovedovalec
mo  motivi
km  kompozicija
ko  število in konstelacija oseb
kc  konec
mt  motivacija
te  tema
id  ideja
zg  zgodba
ci  citati iz dela
op  opombe ob delu

Iskalni izraz sme biti dolg do 60 znakov; izpisani so vsi zadetki.Zbirko je pripravil Miran Hladnik, za iskalni program (EVA-CGI) pa je poskrbel Primož Jakopin. Stran je bila postavljena 16. oktobra 1999 in nazadnje spremenjena 21. februarja 2000.

Naslov: http://slovlit.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/zgrom/                Število obiskov po 16.10.99