POGODBENI STRANKI
1. NAROČNIK DEL – INVESTITOR:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. IZVAJALEC DEL:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SPORAZUMNO SKLENETA NASLEDNJO

GRADBENO POGODBO št. 49 / 2005

PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo naslednja gradbena dela:

GRADNJA – STANOVANJSKA HIŠA – III. FAZA
Pogodbena dela se opravijo po ponudbenem predračunu izvajalca št. xxxx z dne xxxxxx, s katerim se naročnik strinja.

Izvajalec se zavezuje za naročnika zgraditi stanovanjski objekt, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe znaša: xxxxxxxx SIT, po ponudbenem predračunu izvajalca in sistemu "fiksne cene po enoti mere".

(z besedo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Cene za eventualno dodatno naročena dela, ki s to pogodbo niso predvidena bosta naročnik in izvajalec določila sporazumno. Izvajalec del je dolžan opraviti vsa dodatna dela, spremenjena in druga dela , ki jih pisno naročita naročnik in nadzorni organ. Za ta dela izvajalec izda nov predračun. Obračun teh del bo opravljen po potrjenem predračunu, oz. po sporazumno določenih in prej potrjenih cenah. Za vsa dodatna in druga dela mora biti sklenjen aneks k tej pogodbi.

IZVEDBENI ROKI

3. člen

Rok začetka del je 8 dni po uvedbi izvajalca v delo. Smatra se, da je izvajalec vpeljan v delo, ko investitor izpolni obveznosti iz 4. člena pogodbe. Dan uvedbe se vnese v dnevnik o izvajanju del in obojestransko potrdi.

Sestavni del te pogodbe sta tudi:

Rok pričetka del je: XXXXXXXXXXXXXX

Rok dokončanja pogodbenih del je: XXXXXXXXXXXX

V primeru slabega vremena se rok ustrezno podaljša za vse deževne, snežne in hladne dni (temperatura pod –5 ° C). Na nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko po tej pogodbi vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in s svojim materialom. Podizvajalca po lastni izbiri sme izvajalec angažirati le izjemoma in v soglasju z naročnikom, če je to nujno za nemoteno, kvalitetno in pravočasno izvedbo potrebnih del. Izvajalec se zavezuje prevzeti enake pogodbene obveznosti za kvalitetno in pravočasno izvedbo del morebitnega podizvajalca izbranega s strani izvajalca.

4. člen

Izvajalec je vpeljan v delo, ko prejme od naročnika:

  1. gradbeno dovoljenje,
  2. tehnično dokumentacijo,
  3. dokazilo o plačilu avansa v višini 30 % na transakcijski račun št. XXXXXXXXXXXX
  4. prost dostop do objekta ter vodo in elektriko

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati vsa dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, kakor tudi dokazila o kvalitetni izvedbi izvajalčevih del. Dani avans je dolžan izvajalec porabiti izključno za nabavo materiala, potrebnega za gradnjo objekta iz te pogodbe.

POGODBENA KAZEN

5. člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo ter priloženim planom del dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od celotne vrednosti del po končnem obračunu, vendar ne več kot 5 % te vrednosti.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode.

PREDSTAVNIKI POGODBENIKOV

6. člen

Naročnik imenuje za svojega predstavnika: g. XXXXXXXXXX

Nadzorne posle za naročnika bo opravljal: g. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Izvajalec določi za odgovornega vodjo del: g. XXXXXXXXXXXX

Naročnik del je dolžan pismeno sporočiti izvajalcu spremembo nadzora, izvajalec pa naročniku odgovornega vodjo del. Izvajalec del je na gradbišču odgovoren pooblaščenemu zastopniku naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO

7. člen

Izvršena dela izvajalec obračunava z mesečnimi in končno obračunsko situacijo z upoštevanjem prejetega avansa do 1. v mesecu za pretekli mesec naročniku del. Naročnik mora situacijo potrditi najpozneje do 15. v mesecu. V primeru spornih postavk v situaciji, naročnik potrdi nesporne zneske, sporne postavke pa naročnik in izvajalec razčistita do izstavitve naslednje situacije. Dogovorjen način plačila: Avans v višini 30 %, ostalo obračun po mesečnih situacijah z rokom zapadlosti 15 dni od dneva izstavitve. Vgrajeni material je v lasti izvajalca do prejetja končnega plačila. Mesečno obračunane in plačane situacije so v lasti naročnika.

8. člen

Obračun izvedenih del se opravi na osnovi dejansko opravljenih del in enotnih cenah iz predračuna. Količine ugotovita pooblaščena predstavnika. Režijska dela se evidentirajo v gradbeni dnevnik in obojestransko potrdi s podpisom.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

9. člen

Naročnik zaprosi za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli končal. Kjer ni tehničnega pregleda se objekt ( opravljena dela ) predaja naročniku z internim zapisnikom. Izvajalec je dolžan dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 delovnih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  1. ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke
  2. datume prevzema del, začetka del in končanja del,
  3. kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo
  4. opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
  5. morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave
  6. ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v 60 dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka.

GARANCIJA IZVEDENIH DEL

10. člen

Garancijski rok za kvaliteto izvršenih del je 3 leta, oz. 10 let za konstrukcijske elemente, računajoč od dneva zapisniške predaje objekta naročniku. Izvajalec je dolžan v garancijskem roku odpraviti vse pomanjklivosti, nastale po njegovi krivdi in za ta dela nima pravice plačila. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki jih z obvezno predajo garancijske dokumentacije priskrbi izvajalec. Ti garancijski roki prično teči z dnem prodaje oziroma nakupa materiala med izvajalcem in naročnikom.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi prevzetih del uporabljal kvalitetne materiale in vsa dela izvršil kvalitetno v skladu z veljavnimi predpisi ter gradbeno strokovnimi normativi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Izvajalec je dolžan od začetka izvajanja del, do njihove izročitve, primerno čuvati izvršena dela ter materiale pred poškodbami, propadanjem in uničenjem. Odgovornost za poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca in materialih zaradi njegove krivde, nosi do končnega prevzema teh del izvajalec sam.

OSTALA DOKUMENTACIJA

11. člen

Sestavni del te pogodbe so:

VARSTVO PRI DELU

12. člen

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje ukrepov varstva pri delu in tehnične zaščite svojih delavcev prevzame izvajalec sam. Izvajalec se obvezuje in prevzame odgovornost, da bo vsa dela izvajal v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi načeli varstva pri delu in varstva pred požarom. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vsa navodila o varstvu na gradbišču. Vso odgovornost in škodo, ki bi nastala zaradi poškodovane, nepravilno skladiščene ali odtujene opreme ali materiala izvajalca nosi izvajalec sam. Izvajalec je dolžan na svoje stroške upoštevati sanitarne normative na delovišču.

Izvajalec je dolžan takoj po zaključku vsakokratnih del oziroma na poziv naročnika odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun. Enako obveznost ima izvajalec ob zaključku vseh del.

SPORI

13. člen

Pogodbenika bosta poskušala vsak nastali spor rešiti sporazumno ali preko arbitraže pri Gospodarski zbornici RS, v nasprotnem primeru pa je za rešitev spora pristojno sodišče v xxxxxxxx. Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc.

14. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Pogodba prične veljati po obojestranskem podpisu.

KRAJ, datum

IZVAJALEC: XXXXXXXXXXXX

NAROČNIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Vzorec pogodbe je prispeval Uroš Križnik.