Oddelek za slovanske jezike in književnosti

Miran Hladnik – knjige, razprave in članki

Kazalo

Znanstvenoraziskovalna dela
Knjige
Uredništvo znanstvenih in znanstvenokritičnih knjig
Članki v znanstvenih revijah in zbornikih
Strokovna dela
Učbeniki
Uredništvo strokovnih knjig
Uredništvo leposlovnih knjig s spremno besedo
Članki v strokovnih revijah in zbornikih ter spremne besede v knjigah
Znanstvene in strokovne ocene
Poljudni članki, strokovna poročila, literarne kritike, gradivo, polemike, intervjuji, dopisovanje

Kratice: DZS = Državna založba Slovenije; JiS = Jezik in slovstvo; KL = Književni listi, Delo; SR = Slavistična revija; SSJLK = Seminar slovenskega jezika, literature in kulture; ZRC SAZU = Znanstvenoraziskovalni inštitut Slovenske akademije znanosti in umetnosti


Znanstvenoraziskovalna dela

Knjige

1983 Trivialna literatura. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 21). 127 str.
Najpomembnejše ocene:
Janez Strehovec: Znanstvena osvetlitev literarnih pojavov. Delo: KL 5. jan. 1984: 8.
Andrijan Lah: Razumevajoče o trivialni literaturi. JiS XXX/6 (1984/85): 214.
Mirjana D. Stefanović: Miran Hladnik, Trivialna literatura. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik XXXIII/2 za 1985. 481–83.

1990 Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba. 205 str.
Najpomembnejše ocene:
Zdenka Hribar: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Literatura 1991, št. 14: 80.
Gorazd Beranič: Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti. SR XL/3 (1992): 315–19.
Zdzisław Darasz: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Pamiętnik słowian'ski XLI (1993): 159–61.
NN: Miran Hladnik: Slovenska kmečka povest. Rodna gruda = ISSN 0557-2282 - XXXVIII/8–9 (1991): 44.
Timothy Pogačar: Miran Hladnik, Slovenska kmečka povest. Ljubljana: Prešernova družba, 1990. Slovene studies = ISSN 0193-1075 XIII/2 (1991): 215-17.

1991 Povest. Ljubljana: DZS (Literarni leksikon, 36). 93 str.
Oceni:
Aleksander Bjelčevič: Dve knjigi o pripovedni prozi in kako se njuna metoda imenuje. JiS XXX/8 (1991/92): 233–37.
Denis Poniž: Miran Hladnik: Povest. Naši razgledi = ISSN 0547-3276 XLI/3 (7. II. 1992): 72.

1999 Slovenski zgodovinski roman v spletni obliki (v nastajanju).


Uredništvo znanstvenih in znanstvenokritičnih knjig

1984 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 1. Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 345 + 4 str. (opombe 243–345).
Ocena: Denis Poniž, Kritična osvetlitev poezije. Dnevnik 24. maja 1985: 9.

1986 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 2. Ljubljana: DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 438 + 4 str. (opombe 257–438).

1992 XXVIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 29. 6. – 18. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 213 str.

1993 XXIX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 28. 6. – 17. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 320 str.

2002 (skupaj s Tonetom Pretnarjem) Alojz Gradnik, Zbrano delo, 3. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev). 400 str. Pripravljeno za tisk.


Članki v znanstvenih revijah in zbornikih

1979–80
Leposlovje Prvih majnikov. JiS XXV: 134–137.
1980
Shema in značilnosti Vandotove planinske pripovedke. SR XXVIII: 311–324.
1981
Sodobno zahodno raziskovanje trivialne literature. SR XXIX: 100–112.
1981
Slovenski ženski roman v 19. stoletju. SR XXIX: 259–296.
1981–82
Komunistični manifest in slovenska predvojna neumetniška verzifikacija. JiS XXVII: 70–79.
1982
Mohorjanska pripovedna proza. SR XXX: 389–414.
1982
Dolga humoristična proza za "čas kratenje Slovencom". XVIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 63–81.
1983
Pot slovenske zgodovinske pripovedne proze v 20. stoletje. XIX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 63–77.
1983
Tipi slovenske trivialne proze na začetku tega stoletja. Obdobje simbolizma, 2. del. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja, 4). 125–136.
1984
Pregljeva mohorjanska literatura. Pregljev zbornik. Ljubljana: Slovenska matica. 137–148.
1984
Slovenski romani o luterancih. XX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 155–167.
1985
"Svobodno po nemškem poslovenjeno": Popularni prevedeni žanri 19. stoletja. France Prešeren v prevodih: Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev, 8/9. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 191–199.
1985
Slovene Popular Novels about Emigration in the 19th Century. Slovene Studies VII/1–2: 57–62. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik5.pdf.
1985
Trivialna literatura – Trivialliteratur. (Dopolnilni zvezek Literarnega leksikona). Ljubljana: ZRC SAZU and DZS, str. 55–56, 103–104.
1986
(soavtor s T. Pretnarjem) Bravničarjevi posegi v besedilo Cankarjevega Pohujšanja. SR XXIV/3: 315–319.
1987
Planinska povest. XXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 95–102.
1988
Kmečka povest in slovenstvo. XXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 127–139.
1988
Peter Butkovič in njegova črtica. Primorska srečanja 84/85: 452–453.
1988
Prežihov Boj na Požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze. SR XXXVI/4: 339–348.
1989
Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem: Poskus transformacijske literarne analize. SR XXXVII/4: 463–69.
1989
Srednji vek v slovenski zgodovinski povesti. Obdobja, 10 (= Srednji vek v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi). Ljubljana: Univerza. 189–195.
1990
Slovenska povest. XXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 35–47.
1991
Kmečka povest danes. XXVII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 137–147.
1991
Slovenska povest v mednarodnem kontekstu. Nemzetközi szlavisztikai napok, 4, ur. Károly Gadányi. Szombathely: Dániel Tanáképzö Föiskola. 241–46.
1991
Regionalism in Slovene Rural Prose. Slovene Studies XIII/2 (1991). 143–53.
1992
Vloga prevoda v slovensko-nemški literarni tekmi. XXVIII. SSJLK 29. 6. – 18. 7.: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 109–19.
1993
Preštevna določila slovenske povesti. SR XLI/1: 65–75.
1993
Der Einfluss des Bilinguismus auf die Auswahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen (Am Beispiel slovenischer Literatur). Übersetzen, verstehen, Brücken bauen: Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Ur. A. P. Frank idr. Berlin–Bielefeld–München: Erich Schmidt Verlag (Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung, 8/2). 801–10. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik4.pdf.
1993
Der Verlag populärer Literatur St. Hermagoras. Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, ur. Klaus Roth (Münchner Beiträge zur Volkskunde, 13). München: Südosteuropa-Gesellschaft; Münchner Vereinigung für Volkskunde. 123–136. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik1.pdf.
1994
Slovenska zgodovinska povest v 19. stoletju. XXX. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 127–53.
1995
Evropa in Amerika pa literarna veda. XXXI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 111–21.
1995
Temeljni problemi zgodovinskega romana. SR XLIII/1: 1–12; XLIII/2: 183–200. 91 KB.
1995
Količinske in empirične analize v literarni vedi. SR XLIII/3: 319–40. 65 KB.
1995
Elektronski literarnovedni viri in računalniško pisanje. JiS XL/7: 243–54. 51 KB.
1995
The Study of Literature in its European and American Settings with Reference to Slovene Fiction. Slovene Studies XVII/1–2: 139–54. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/MHladnik1.pdf.
1996
Literarna veda med humanistiko in znanostjo. Raziskovalec XXVI/2 (1996): 56–59. [Skrajšana oblika razprave Evropa in Amerika pa slovenska literarna veda.]
1996
Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu. SR XLIV/2: 201–21. 63 KB.
1996
Kako smo prevajali zgodovinski roman. Prevod besedila. Prevajanje romana: 20. zbornik. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev. 61–69.
1996
Slovani v slovenski zgodovinski povesti. XXXII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 109–27. —Deloma skrajšano izšlo pod naslovom Uskoki v slovenski povesti in romanu v Novi Atlantidi IV/13–14 (1997): 201–17. — Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije in Slovencev v tuji književnosti: Imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost, Filozofska fakulteta, 2002. 53–66. 60 KB. — Glej tudi Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti.
1997
"Bodi svojemu možu pokorna!" (Ženska v minuli slovenski prozi). XXXIII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 111–22.
1998
Regionalizem in slovenska književnost. XXXIV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 103–14.
1998
Ideja slovanstva v slovenski zgodovinski povesti. SR XLVI/1–2: 117–31. — Glej tudi Slovani v slovenski zgodovinski povesti.
1998
Prežihov Voranc – ein Genreautor? Zur Geschichte der österreichisch-slowenischen Literaturbeziehungen. Ur. Andreas Brandtner in Werner Michler. Wien: Turia & Kant. 319–30. Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik3.pdf.
1998
Pregljeva zgodovinska pripoved. Ivan Pregelj. Ur. Marjan Dolgan. Ljubljana: Nova revija (Interpretacije, 9). 104–25. 67 KB.
1999
Slovenski zgodovinski roman danes. XXXV. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 117–36. 61 KB.
2000
Apokrifni Prešeren. Prešernovi dnevi v Kranju: simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Ur. Boris Paternu idr. Kranj: Mestna občina, 2000. 115–48. 131 KB.

2000
Moj študij Slodnjaka. Literarnovedno srečanje ob 100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 87–93.
2000
Čas v slovenskem zgodovinskem romanu. XXXVI. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 113–37. 73 KB.
2001
Dve povesti v verzih iz prve polovice 19. stoletja. [Referat na simpoziju o romantični pesnitvi v Ljubljani, 13. decembra 2000]. Bo objavljeno v zborniku Obdobja.
2001
Temeljni problemi historijskog romana. V srh. prevedla Damijan Šinigoj in Vedad Spahić. Razlika/Differance: Časopis za kritiku i umjetnost kritike (Tuzla) I/1. 197–222.
2001
France Kidrič danes. [Referat na simpoziju ob 120-letnici rojstva Franceta Kidriča v Rogaški Slatini, 28. okt. 2000.] JiS XLIV, 7–8: 317–24.
2001
Ne, na parnas pa že ne! XXXVII. SSJLK: Zbornik predavanj. Ljubljana: FF Univerze v Ljubljani. 115–38. 67 KB.
2001
Kako je ime metodi? [Predavanje na FF v Ljubljani, 19. okt. 1999 ob izvolitvi v rednega profesorja]. SR LIX/1–2: 1–16. 65 KB.


Strokovna dela

Učbeniki

1988
(soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike. Ljubljana: Feniks. 152 str.
Ocene:
Obsežna polemika v zvezi s knjigo je zbrana v reviji Slava III/1 (1988): 3–47.
David Stermole, Slovene Studies X/2 (1988): 214–15.

1990
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti. Ljubljana: samozaložba. 168 str.

1991
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (2. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 199 str.

1991
Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (3. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 200 str.
Ocene:
Denis Poniž. Miran Hladnik, Praktični spisovnik. Naši razgledi XL/954 (11. okt. 1991): 550.
France Žagar: Priročnik za študij in strokovno pisanje. JiS XXX/5–6 (1990/91): 176–77.
Zdzisław Darasz. Język polski LXXI/3–5 (1991): 284–287.
Mihael Bregant: Miran Hladnik, Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja. Mladina = ISSN 0350-9346, št.16 (16. IV. 1991): 43.

1994 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (4. izdaja). Ljubljana: samozaložba. 218 str.

1994 (soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike. Kranj. 148 str. (2. izdaja.) 58 KB besedila in zvok.

1997 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (5., ponovno dopolnjena izdaja). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 286 str.

2001
Slovene. Eastern Europe Phrasebook. 3. izdaja. Lonely Planet. 511–36.

2001 (soavtor s Toussaintom Hočevarjem) Slovenian for Travelers. CD-ROM, avdio CD in spletna stran, skupaj z Zoranom Triglavom in Aljošo Ocepkom.

2002 Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književnosti, zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti (6., spremenjena izdaja). Ljubljana: Filozofska fakulteta. 311 str.
Ocene:
M[ilan] Vo[gel]: Delo 15. 2. 2002.


Uredništvo strokovnih knjig

1992
Pravila za atletska tekmovanja. Tehnični urednik. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije. 156 str.

1992
Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1991/92. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 169 str.

1994
Slovenski jezik s književnostjo: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za študijsko leto 1993/94. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 170 str.

1995-
Urednik literarnih in slavističnih strani na internetu.

1995–2001
Urednik fakultetnih učbenikov.
1995-
Diplomske naloge iz slovenske književnosti [skupaj s Primožem Jakopinom].

1996
Pravila za atletska tekmovanja. 3. popravljena izdaja. Tehnični urednik skupaj z Jožetom Hladnikom. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije. 170 str.

1996
Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 129 str.

1997
Priročnik za atletske sodnike: napotki iz prakse. Tehnični urednik skupaj z Jožetom Hladnikom. Ljubljana: Atletska zveza Slovenije in Združenje atletskih sodnikov Slovenije, 1997. 51 str.

1997
Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 129 str.

1998 Novice Oddelka za slovanske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ali Kronika ljubljanske slavistike 1996–1998, ko je bil predstojnik Miran Hladnik. Ljubljana: Odddelek za slovanske jezike in književnosti. 206 str.

1998
Slovenščina: Študijski program z literaturo in seznam predavanj za smer Slovenski jezik in književnost. Skupaj z Ireno Novak-Popov. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 132 str.

1999-
Urednik literarnovedne diskusijske skupine slovlit; arhiv sept. 1999–feb. 2000.

1999-
Zbirka slovenskega zgodovinskega romana [skupaj s Primožem Jakopinom].

1999-
Zbirka slovenske kmečke povesti [skupaj s Primožem Jakopinom].

2000 (skupaj z Gregorjem Kocijanom) Literarnovedno srečanje ob 100-letnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti.


Uredništvo leposlovnih knjig s spremno besedo

1981 Josip Vandot, Izbrana mladinska beseda, 1. Ljubljana: Mladinska knjiga. 239 str. (spremna beseda V svetu Vandotove planinske pripovedke in opombe 229–239).

1981 Josip Vandot, Izbrana mladinska beseda, 2. Ljubljana: Mladinska knjiga. 238 str. (Preglednica življenja in dela Josipa Vandota in opombe 235–238).

1982
Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 1. snopič: Komentirana izdaja (Zbrane grafomanije slovenskih pesnikov). Tržič, Kranj, Ljubljana, Krakov: samozal. 147 str. (predgovor 4–10, komentarji med besedilom).
1983
A. Pretnarjevih Zbranih grafomanij 2. zvezčič (Zbrane grafomanije slovenskih avtorjev). Ljubljana: samozal. 261 str. (uvod 1–4, komentarji med besedilom).

1990 Fuk je Kranjcem v kratek čas: Antologija slovenske pornografske poezije. Ljubljana: Krt. 167 str. (Knjižna zbirka Krt, 77). Opombe 139–167. Sourednik z Marjanom Dolganom.

1991
Recept mohorjanske zgodovinske povesti. Ivan Zorec, Beli menihi: Povest iz prve polovice XII. stoletja: Prva knjiga: Ustanovitev samostana, Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (Zbirka slovenska povest, 2). 177–184.
1991
Z zgodovinskim romanom čez strankarskega nasprotnika. Miroslav Malovrh, Opatov praporščak: Zgodovinska povest. Ljubljana: Založništvo slovenske knjige (Zbirka slovenska povest, 7). 156–163.
1993 Slava VI/2 (1992/93). 106 str. (spominska številka za Toneta Pretnarja)

1993 Fuk je Kranjcem v kratek čas: Antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim dodatkom. Druga, dopolnjena izdaja. Ljubljana: Mihelač. 203 str. Opombe 143–193. Sourednik z Marjanom Dolganom. 67 KB.
Več ocen v raznih časopisih.

1993 Stkal sem ga iz štirih norih rim (Antona Pretnarja Zbranih grafomanij 3. zvezek). Ljubljana: Slava. 214 str. (uvod 5–13, komentarji med besedilom).

1995
Urednik slovenskega leposlovja v spletni obliki.


Članki v strokovnih revijah in zbornikih ter spremne besede v knjigah

1982
"Mladini in prostemu narodu v poduk in zabavo": Poljudna mladinska literatura 19. stoletja v slovenščini. Otrok in knjiga 16: 27–33.
1983–84
Ivan Cankar, Hlapci (Drama v petih aktih): Poskus učbeniškega poglavja za 3. razred srednje šole. JiS XXIX: 40–42.
1983–84
(soavtor s T. Pretnarjem) Gradnikov sonet Očetov sence in zbirka Večni studenci. JiS XXIX: 312–313.
1987
Pomenljivost naslova in dvojna ironija [Interpretacija Cankarjevega Ponesrečenega feljtona]. Slava I/1: 7–9.
1987
Kmečka povest: Gradivo za slovar literarnoteoretičnega izrazja. Slava I/2: 134–136.
1987
Računalnik za slavista. Slava I/2: 178–182.
1988
(soavtor z Julio Bates, Sabino Grahek, Urško Krevs in Matejo Povalej) Pisati – kako in čemu? Slava II/2: 215–221.
1988
Kaj je to kič? Otrok in knjiga 25: 5–9, 59–77.
1988
Kaj se izlušči iz želoda? [Interpretacija pesmi Želod Gregorja Strniše]. Slava II/plus, posebna številka Slave ob tekmovanju za Cankarjevo priznanje: 24–26.
1988
Kako je z dolžino slovenske daljše pripovedne proze. Slava II/2: 171–174.
1989
Feljton. Enciklopedija Slovenije, 3. Ljubljana: MK, 1989. 95. Varianta pod naslovom Podlistek v Slavi III/1 (1988/89): 105–106.
1989
Alojz Gradnik. Enciklopedija Slovenije, 3. Ljubljana: MK, 1989. 367–68. Skupaj s Tonetom Pretnarjem.
1990
Pisanje kot popoldanska obrt ali Napake slovenskega žanrskega pisanja: Domači prag. Šola kreativnega pisanja, ur. Andrej Blatnik (Zbirka Aleph, 25). Ljubljana: Aleph. 125–136.
1991
Matjaž Kmecl. Enciklopedija Slovenije, 5. Ljubljana: MK. 107.
1992
Matija Malešič. Enciklopedija Slovenije, 6. Ljubljana: MK. 385.
1992
Miroslav Malovrh. Enciklopedija Slovenije, 6. Ljubljana: MK. 387.
1992
20 let kmečke povesti Ivana Sivca. Ivan Sivec, Pesem njenih zvonov. Ljubljana: Mihelač (Zbirka slovenska povest, 11). 141–146.
1992
Ivan Pregelj v službi Mohorjeve. Ivan Pregelj, Mlada Breda. Ljubljana: Mihelač (Zbirka slovenska povest, 16). 141–147.
1993
Slovenska humoristična povest. Fran Milčinski: Gospodična Mici. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 21). 63–69.
1993
Srečko Kosovel, Kons 5. Šolska ura s Kosovelovo Kons. 5: Didaktične skice. Ljubljana: Zavod R Slovenije za šolstvo in šport. 26–30 (ponatis iz JiS XXXII/4 (1986/87): 112–114), 2. izdaja 1994.
1993
Prežih žanrski pisatelj? Prežihov Voranc 1893–1993: Zbornik prispevkov s simpozija ob 100-letnici rojstva. Maribor: Kulturni forum (Zbirka Piramida, 1). 43–61. – V skrajšani obliki pod naslovom Proletarski, nacionalni, žanrski. Razgledi 18 (1001) 1. oktobra 1993. 36–39.
1993
Mohorjeva in njeno leposlovje. Primorska srečanja 1993: 134–138.
1993
Ivan Matičič. Enciklopedija Slovenije, 7. Ljubljana: MK. 22.
1994
Narte Velikonja. Világirodalmi lexikon. Budimpešta: Akadémiai Kiadó. 539–40.
1994
Josip Vandot. Világirodalmi lexikon. Budimpešta: Akadémiai Kiadó. 386–87.
1994
Čampova idilična povest Mlin v grapi. Ivan Čampa, Mlin v grapi. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 32). 79–84.
1994
Fran Jaklič v slovenski literarni zgodovini. Fran Jaklič, Peklena svoboda. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 33). 165–73.
1994
Zgodovinska povest o verskih bojih na Slovenskem. Andrej Budal, Križev pot Petra Kupljenika: Zgodovinska povest. Ljubljana: Mihelač (Zbirka Slovenska povest, 33). 77–83.
1995
Povest. Enciklopedija Slovenije, 9. Ljubljana: MK. 205.
1996
Kersnikova povest Jara gospoda. Janko Kersnik, Jara gospoda. Ljubljana: Karantanija. 97–120.
1997
Scherber, Peter. Enciklopedija Slovenije, 11. Ljubljana: Mladinska knjiga. 11–12.
1997
Slavistična revija. Enciklopedija Slovenije, 11. Ljubljana: Mladinska knjiga. 129.
1997
Šilihov mladinski roman Beli dvor [830 KB]. Gustav Šilih, Beli dvor. Velenje: Pozoj; Ljubljana: Karantanija (Zbirka Lastovka: Najlepše zgodbe sveta). 441–56.
1997
Protestanti v slovenskem zgodovinskem romanu. Evangeličanski koledar za navadno leto 1997. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji. 115–23.

1997
Turška zgodovinska povest in Sivčeva Svatba. Ivan Sivec: Krvava grajska svatba: Povest iz turških časov iz Mengša. Mengeš: ICO (Slovenska zgodovina, 1). 183–86.
1998
Jara gospoda kot zgodba o ljubezni. Zbornik Slavističnega društva Slovenije: Janko Kersnik in njegov čas: Strokovno posvetovanje slavistov v Kranju 2.–4. oktober 1997. Ljubljana: Zavod za šolstvo. 39–44. [Skrajšana verzija spremne besede k ponatisu povesti iz leta 1996.]
1998
Slovenistika na razpotju. Srečanja 1. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 5–8.
1999
Slovenska literarna veda med kulturo, znanostjo in šolo. Zbornik slavističnega društva Slovenije, 9: Razpotja slovenske literarne vede: Slovenski slavistični kogres, Murska Sobota, 1.–3. oktober 1998. Ur. Zoltan Jan. Ljubljana: SDS in Zavod za šolstvo. 21–30. —Delna objava v Razgledi 20/1123 (28. okt. 1998): 11–13.
1999
Ravnoteža s jezikoslovljem: Ljubljanski sveučilišni studij slovenske književnosti. Vijenac (Zagreb) VII/140 (15. junija): 7. [Referat Ljubljanski univerzitetni študij slovenske književnosti v hrvaščino prevedla Milojka Jakmin Grani'c.]
1999
Šaljiva zgodba. Enciklopedija Slovenije, 13. Ljubljana: Mladinska knjiga. 6.
1999
Trivialna literatura. Enciklopedija Slovenije, 13. Ljubljana: Mladinska knjiga. 345.
2000
Književnost in jezik. Posvet o programih in metodah književnega pouka. Primerjalna književnost XXIII/2 (Dodatek), 26–28.
2001
Ljubljanski univerzitetni študij slovenske književnosti. Srečanja 2: Zbornik referatov s Prvega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 109–12.
2000
Vašte, Ilka. Enciklopedija Slovenije, 14. Ljubljana: Mladinska knjiga. 154.
2001
Zorec, Ivan. Enciklopedija Slovenije, 15. Ljubljana: Mladinska knjiga. 224.
2002
Ravljen, Davorin. Enciklopedija Slovenije, 16. Ljubljana: Mladinska knjiga. V tisku.
2002
Cooper, Henry. Enciklopedija Slovenije, 16. Ljubljana: Mladinska knjiga. V tisku.
2002
Pa začnimo pri Krpanu. Sodobnost 66/2. 227–37.
2002
Druge vas junake [o slovenskih junakih]. Sodobnost 66/3. 375–85.
2002
Ni take je [o junakinjah]. Sodobnost 66/4. 501–11.
2002
Sto milj do domačije [o tujem]. Sodobnost. 66/5. xxxx.
2002
Dela vitezov junaške [o Miroslavu Malovrhu]. Sodobnost. 66/6. xxxx.
2002
Biti v kranjskih klasikov števili [o Kersnikovi Jari gospodi]. Sodobnost. 66/7. xxxx.
2002
Razmerje med slavistiko in slovenistiko na ljubljanskem primeru. Pripravljeno za zbornik Slovanskih dnevov v Szombathelyju, 24. maja 2002.
2002
O spremenjeni vlogi literature, literarne vede in literarne vzgoje = Zur veränderten Rolle von Literatur, Literaturforschung und Literaturstudium. [Referat na simpoziju Wissenschaftsdialog in Südosteuropa: Forschunginitiativen in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Bukarest 12.–14. April 2002.] Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/MHladnik2.pdf.
2002
Troje podob domačega in tujega. Zbornik Slavističnega društva Slovenije. V tisku.
2002
Slovenska literatura in literarna veda na internetu. Srečanja 3: Zbornik referatov z Drugega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti. V tisku.

Znanstvene in strokovne ocene

1979–80
Prispevek zgodovini sodobnega slovenskega pesništva. [F. Pibernik, Med tradicijo in modernizmom]. JiS XXV: 182–183.
1980
Demitizacija poezije [Simpozij o Otonu Župančiču]. Delo: KL 6. marca.
1980
Pisanje o pisanju [A. Inkret, Novi spomini na branje]. Delo: KL 17. okt.
1980
Pripovedovalec in pripoved [o Dolganovi naratološki knjigi]. SR XXVIII: 234–236.
1980
Tragičen ali grotesken avtor? [Taras Kermauner, Od tragedije do groteske]. Delo – KL 21. sept.
1981–82
Dušan Pirjevec, Strukturalna poetika. JiS XXVII: 89–91.
1981
Dileme neke obetavne zbirke: Janeževa knjiga o Franu Levcu v druščini Znamenitih Slovencev. Delo – KL 5. marec.
1982
Obsežni delovni obračun [F. Zadravec, Elementi slovenske moderne književnosti; Umetnikov črni piruh]. SR XXX: 335–341.
1982
Slovenska zvrstna besedila. SR XXX: 344–347.
1982
Strokovni besednjak: smučati (se). Smučanje III–ž: 11.
1983
(soavtor s T. Pretnarjem) Roman Jakobson in Slavistična revija. SR XXXI: 51–53.
1983–84
Osemnajsti zvezek Literarnega leksikona [D. Rupel, Literarna sociologija]. JiS XXIX: 108–110.
1983–84
Slovenski biografski leksikon – 13. zvezek. JiS XXIX: 146–147.
1984
Kratka pripovedna proza. SR XXXII: 62–64.
1985–86
(soavtor z M. Bigginsom) Temeljno delo ameriške slovenistike [R. Lenček, The Structure and History of the Slovene Language]. JiS XXXI: 37–40.
1988
(soavtor s T. Pretnarjem) Trivialno v dolgi in daljši prozni pripovedi? Delo – KL 2. junija.
1990
Zadravčeva monografija. SR XXXVIII/2: 157–160.
1992
Na zvezdnih poteh [ocena na zavihku knjige]. Vlado Nartnik, Zvezdne poti: Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi. Kranj: Fondi Oryja Pála, 1991. Ponatis v Primorskih srečanjih XVII/131–132: 266.
1995
"Obljuba dela dolg" [ocena knjige Marije Stanonik Iz kaosa v kozmos: Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941–1945, 1995]. JiS XLI (1995/96): 284–88.
1997
Financiranje revij s področja humanistike. Slovenska nekomercialna periodika: Posvet zainteresirane javnosti. Ljubljana: DZS, 1997. 34–36.
2001
Priročniku na pot. Boris Kobeja, Priročnik za pisce strokovnih besedil: Znanstveni aparat. Koper: Visoka šola za management. v–vi.


Poljudni članki, strokovna poročila in literarne kritike, gradivo, polemika

1972
Dijakov dan. Delo 6. jan.
1977
Razmerje med erotičnim in estetskim. Tribuna 12/13: 9–10.
1980
Umetniško in družbeno izročilo Prežihovega Voranca. Mladina št. 13, 14, 15, 16.
1980
Za kulisami literarne polemike [O knjigi Treba li spaliti Kiša B. Krivokapića]. Delo – KL 9. okt.
1980
Gorje in blagor samozaložništva: Razmišljanje na koži novega domačega znanstveno fantastičnega romana. Delo – KL 17. jul.
1980
Mali junak in književnost za otroka: Vitan Mal, njegova najnovejša povest in nekaj malega iz splošnih dognanj. Delo: KL 24. april.
1980
Nagrobni kamen slovenske besede? Sporočilo koroškega pesnika Andreja Kokota. Delo – KL 26. jun.
1980
Naiva tudi v književnosti: O pisateljskem delu Minke Krvina s posebnim poudarkom na njeni povesti Breme resnice. Delo – KL 17. jan.
1980
Nepotrebno razburjenje: Odgovor Lojzetu Skoku. Naši razgledi, št. 22 (693): 648 [polemika].
1980
O čarovnici, o umetniku: Zgode in nezgode Pavleta Zidarja glede na njegov roman Jakobove sanje. Delo – KL 10. jan.
1980
Roman ali avtobiografija: O Komediji človeškega tkiva, knjigi Vitomila Zupana, ki je izšla pri CZ. Delo, 13. nov.
1980
V deželi ljubezenskih zgodb: O romanu Leopolda Suhodolčana Trenutki in leta, ki ga je izdala Cankarjeva založba. Delo: KL 31. jan.
1980
Zlati prah, kratke zgodbe za kratek čas: Zbirka črtic Bena Zupančiča v Novi slovenski knjigi. Delo – KL 13. marec: 14.
1981
Kritika tudi za preprostejšega bralca: Strah in groza slovensko-kapitolskih gosi pred resničnimi umetniki (Tema tedna: O slovenski kritiki). Delo: sobotna priloga 7. febr. [anketa].
1981
Mesto pisateljice: Ponatis romana Zofke Kvedrove Njeno življenje. Delo – KL 22. jan.
1981
O manj šolanem pametnem bralcu: Ugovori in pripombe na naslov piscev in uredništva. Delo – KL 7. maja [polemika].
1981
Pohvale vojaškemu slovarju: Ob prvi letošnji številki Slavistične revije z bogato literarno in jezikoslovno vsebino. Delo – KL 25. jun. (skupaj z V. Gjurinom).
1981
Tudi razburljive (znanstvene) novosti: Lingvistična in slovstvena tematika v Kopitarjevem zborniku. Delo – KL 1. okt. (skupaj z V. Gjurinom).
1981
Vaška zgodba in njen bralec: Povest Ivana Sivca Setev pomladnega vetra je izšla v kmečki knjižni zbirki. Delo – KL 29. jan.: 8.
1982
Kersnik in Tavčar pa kmečka tematika. Mladina 4. marca (št. 9): 33.
1982
Josip Vandot, Struje v naši mladinski književnosti. Otrok in knjiga, št. 13/14: 43 [uredniški uvod k ponatisu članka].
1982
"Tu sem že, odkar je Zemlja": Poročilo s celovškega seminarja o oblikovanju književnih besedil. Delo – KL 28. okt.: 10 (skupaj s T. Pretnarjem).
1982
Jesensko brstje Mladja: Ob 47. številki koroške literarne, družboslovne in umetnostne revije. Delo – KL, 4. nov.
1982
Nove najdbe pisem iz 17. stoletja: Trojni [pravilno: tretji] zvezek Slavistične revije prinaša nekatera zanimiva odkritja. Delo – KL 25. junij (skupaj z V. Gjurinom).
1982
O Levstiku in marsičem: Zbornik razprav v Slavistični reviji ob stopetdesetletnici Levstikovega rojstva. Delo – KL 7. maj (skupaj z V. Gjurinom).
1982
Odgovor, ki noče biti reklama, pa žal to je: Ugovori in pripombe. Delo – KL 14. maj [literarna polemika].
1982
Pentatevh za leto dni: Zapis o slovenskem literarnem branju – Kmečki knjižni zbirki. Delo – KL 15. jan.: 4 [leposlovne kritike: Katica Horvat, Zatrto hrepenenje; Ladislav Črnologar, Na gredi; Anica Zidar, Pomladne vode; Joži Munih-Petrič, Za kos kruha; Janez Švajncer, Tam, kjer dom stoji].
1982
Pretresljiva knjiga: O zborniku Dachau (z dokumenti in pričevanji), ki je izšel pri založbi Borec. Delo – KL 4. junij.
1982
Revija, ki prehiteva samo sebe: Prva letošnja številka Slavistične revije se začenja in končuje s poljsko temo. Delo – KL 29. jan. (skupaj z V. Gjurinom).
1982
Sreča slovenskega samoupravljalca: Zapis, ki noče biti reklama. Delo – KL 5. marec.
1983
Janez Strehovec, Imeti svojo revijo in delati zanjo: Zadrege pa tudi ustvarjalni nemir pri slovenskih strokovnih in kulturnih revijah. Delo – KL 13. okt. [anketa].
1983
Od Cankarja preko Prežiha do Šeliga: Ob prvi številki Slavistične revije, ki spet objavlja vrsto tehtnih razprav. Delo – KL 16. junij (skupaj z V. Gjurinom).
1983
Slavistična revija 3: Pošiljke iz tiskarne. Delo – KL 29. sept.: 7 (skupaj z E. Kržišnik).
1983
Trivialna literatura in njeni bralci: Uvodni poglavji iz novega zvezka Literarnega leksikona, ki izide pri DZS. Delo: KL 29. sept.: 10.
1983
Vprašanja realizma v književnosti: Slavistična revija (2) objavlja prispevke naše slavistike za svetovni kongres v Kijevu. Delo – KL 28. julij (skupaj z V. Gjurinom).
1983
Želja po raznolikosti in skupnem zanosu: 50., jubilejna številka koroške revije Mladje – Mnogo literarnih prispevkov, bogat likovni del. Delo – KL 8 sept.
1983
Gustav Šilih, Problematika mladinske književnosti. Otrok in knjiga, št. 18: 23–24 [uvod k ponatisu članka].
1983
Vrnite, prosim, podarjeno pesem: Urednika Gradnikovega Zbranega dela bralstvu. Dnevnik (sobotna priloga) 10. dec.: 15 (skupaj s T. Pretnarjem).
1984
"Če kri sorodna v tebi se pretaka": Od rokopisa do knjižne podobe Gradnikovega Zbranega dela. Delo – KL 26. jan. (skupaj s T. Pretnarjem).
1984
Alojz Gradnik, Smučarska. Planinski vestnik XXXIV/6: 261–262 (skupaj s T. Pretnarjem).
1984
Jaz – nori Slovan. Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu. 137–138 [o predavanju Tone Pretnarja o Cyprianu Kamilu Norwidu].
1984
Glas vpijočega v puščavi...: Jezikovno razsodišče. Delo – KL 20. dec.: 7.
1984
Posvetovanje o prevodni mladinski književnosti: Iz razprave ob referatih. Otrok in knjiga, št. 19: 52–56 [povzetek diskusije].
1984
Predlog za prilagoditev skupnih predmetov strokam. Tribuna XII/4 (23. marec): 5 (skupaj s T. Pretnarjem); ponatis v FF novice I/3 (marec), nepaginiran dodatek.
1984
Slovene Heritage in Kansas. Prosveta (Enlgihtenment: The Publication of Slovene National Benefit Society) LXXVI, 14. nov.: 3. Podoben članek Slovene Language and Cultural Activity in Kansas tudi v Ameriški domovini ali Amerikanskem Slovencu (?) v dec. 1984.
1984
Stanislaw Piskor, Wobec literatury popularnej (Katowice). Tak i nie. Tygodnik spoleczno kulturny, št. 23 (59), str. 6, 7. [intervju skupaj z drugimi ob simpoziju o popularni literaturi].
1985
Bibliografija znanstvenega in strokovnega dela Franca Zadravca: Ob šestdesetletnici. SR XXIII, 475–484.
1985
Slovenska krajevna imena: Leksikoni Cankarjeve založbe. Ljubljana, CZ. 355 str. [sodelavec informator za občino Kranj].
1986
Ta, ki uživa v kiču, uživa dodatno v zavesti uživanja (Teoretiki o kiču). Delo – KL 27. nov.: 5.
1986
Slovensko glasilo – mednarodno občilo: Pregled dvaintridesetega letnika Slavistične revije. Delo – KL 30. jan. (skupaj z V. Gjurinom).
1986
Besede urednikov Zbranih del. Knjižna panorama, št. 1, str. 6, 7 (skupaj s Tonetom Pretnarjem).
1986
Pustolovščine v Knjižnici: Pomenek z mag. Miranom Hladnikom [o pustolovski literaturi, zapisal Jaka Hawlina]. Trate, glasilo literarnega krožka na osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki XVI/61 (april), 18–21.
1988
Pripomba k spremni besedi. Delo – KL 26. nov.: 14 [pripomba k ponatisu Bartolovega Alamuta, izzvala polemiko].
1988
S pepelom se posipa avtor. Delo – KL 26. nov.: 14 [polemika].
1990
Priložnost za predstavitev nemškega slovenista: Nenavaden dogodek (v Nemčiji). Delo – KL 12. april: 13 [poročilo o podelitvi nagrade Petru Scherberju].
1991
Knjigi za literarne Slovence ali: dobro blago se samo hvali: Kako in kaj je z mojimi knjigami. Delo – KL 14. februar.
1991
Razvoj povestnih form na Slovenskem: Odlomek pred izidom: Beseda avtorja. Delo – KL 16. maj: 15.
1991
Nikoli nas ni razočaral, saj izhaja v vedno novih ponatisih: Jalen Jalen (1891–1966). Delo – KL 6. junij: 15.
1991
[Spremna beseda na zavihku]. Nada Matičič, Portret gospe Marije: Roman. Ljubljana: Prešernova družba.
1992
Tudi iz stolpa jezikovnega in stilskega eksperimenta je izhod [recenzija knjige Ivana Sivca, Ženin proti svoji volji]. Delo – KL 8. okt.
1992
Beseda o avtorju. Tone Pretnar, V sotočju Bistrice in Mošenika: Tržič v 100 slikah in 100 oktavah. Radovljica: Didakta. Zadnja stran.
1992
Tone Pretnar (9. avgust 1945 – 16. november). Gorenjski glas 24. nov.
1992
Tonetu Pretnarju (9. avgust 1945 – 16. november). Slovenske novice 4. dec.
1992–93
Eno Tončkovo pismo iz leta 1985. Slava VI/2 (1992/93): 85–87.
1993
Ali se tujci lahko naučijo slovensko brati in govoriti? Seminar slovenskega jezika. Delo – KL 8. julija.
1993
Oddaja o Sloveniji na nemški TV. Delo 30. nov.: 8.
1993
Drastično izražanje in strupena duhovitost (Silvija Borovnik: Slovenija, moja Afrika). Razgledi 12. nov.: 21–22.
1993
"Dr. Bogataj" se preimenuje v "dr. A. Goba, jr." in se podpiše.Delo – KL 14. nov.: 6.
1993
Mednarodni slavistični kongres v Bratislavi in Slovenci na njem. Delo – KL 7. okt.: 14–15.
1995
Telefon: Ta zmešana Amerika. Delo: sobotna priloga 24. dec.: 36.
1996
Francu Zadravcu ob sedemdesetletnici SR XLIV/1: 3–5.
1996
Je že čas, da izstopimo?. Delo – KL. 4. april: 14. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 206–09.
1996
Kompaktirajmo (sklenimo) vrste proti zgoščenki; The "zgoscenka" hate page. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 204–05.
1996
O računalnikih in slavistih. PC&mediji II/4: 68. – Ponatis pod naslovom Odlocno zoper slovenscino v Novi Atlantidi III/9–10 (1996): 209–11.
1996
Carlina acaulis* novemu slovenskemu jezikoslovcu.[Polemika z B. Debenjakom.] Delo – KL. 16. maja: 14.
1996
Po ikebani in kompavi še venec z napisom. [Polemika z B. Debenjakom.] Delo – KL. 20. junija: 14.
1996
Pred natanko desetimi leti (Dve pismi uredniku Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev). Slava IX/1 (1995/96): 38–40.
1996
Pet uredniških pisem Marje Boršnikove izpred treh devetletij (Ob 90-letnici njenega rojstva). Slava IX/1 (1995/96): 33–37.
1996
Nekaj WWW-strani za slaviste in neslaviste. Slava IX/1 (1995/96): 53–58.
1996
Še nekaj svetovnospletnih naslovov za humanistične potrebe. Slava IX/2 (1995/96): 136–40.
1997
Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Slovenska književnost. Oddelek za slovanske jezike in književnosti [interna brošura]. 8–9, 11–12.
1997
Priložnost za premislek o nadaljnji poti: Pri odprtih vratih ljubljanske Filozofske fakultete. Delo XXXIX/88 (17. april): 13, 16. [Intervju: spraševala je Marjeta Novak-Kajzer.]
1997
Biti Slovenec je luksuz. Večer 4. maja: 40. [Intervju: spraševala je Sabina Mihelj.]
1997
Spolupráce mezi lublaňskými a českými pracovišti. Rovnost (Brno) VII/126 (31. maja): 9. [Intervju: spraševal je Ivan Dorovský.] —Razširjena verzija pod naslovom Náš rozhovor v Pro přátele jižních Slovanů IX/6 (1997): 8–9.
1997
Čas veleva, da je treba čez plot: Slovenska literatura na internetu. Delo 18. jul.: 7). [Reportaža novinarke Sonje Merljak.]
1998
"Pokaži, kaj bereš pod klopjo!": Andrijan Lah lahkotno o lahki književnosti. Delo – KL. 5. feb.: 15.
1998
Kaj pa je tebe treba bilo ...": Knjiga, ki je po uredniški plati skrpucalo [Breda Pogorelec (ur.), Jezikoslovne in literarnovedne raziskave.] Delo – KL. 7. maja: 15.
Gerhard Neweklowsky: Odziv. Delo – KL. 28. maja: 53.
1998
Računalniška slovenščina. Razgledi, št. 11/1114, 27. maja: 13–14.
1998
Lahka književnost – izvedensko mnenje. Emzin VIII/1–2: 54–55.
1998
Profesorica Marija Žagar: In memoriam. Gorenjski glas 7. julija: 13.
1998
Ubiti očeta? Objavljeno delno v Peter Kolšek, Literarnozgodovinski virusi na slavističnem zborovanju, Delo – KL 8. okt.: 24; glej tudi Slovenska literarna veda med kulturo, znanostjo in šolo.
1998
Sindrom Mačkovih očetov. [Intervju. Spraševala Petra Vidali.] Večer 19. okt.: 11.
1998
Pozdravljena, Pošta zmagovalka. [Pisma bralcev.] Delo – KL 2. nov.: 11.
1998
Nezaslužena zaslužnost. Slava XI/2: Listek.
2000
Kadrovske zgode in nezgode [: Odziv na članek Borisa Paternuja Stvari so normalne in slovenske]. Delo – KL 10. feb.: 20.
1999–2000
Informativni in diskusijski prispevki v skupini slovlit.
2000
Diskusijska skupina Slovlit. Vestnik UL XXXI/3: 8–9.
2000
"Navaditi se moramo na erotiko zaslona": Dr. Miran Hladnik, profesor književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, o (ne)pismenosti Slovencev. [Intervju. Spraševal je Andraž Gombač.] Primorske novice 15. sept. (št. 74): 20.
2000
France Prešeren and Slovenian identity / France Prešeren in slovenska identiteta. [Predavanje v Torontu 17. 9. in Edmontonu, 22. 9.]
2000
France Prešeren bi se po angleško pisal Joyce, njegov zoprnik Jovan Vesel – Koseski pa tudi: O proslavljanju Prešernove 200-letnice v Kanadi. Delo – KL 4. okt.: 29; Rodna gruda 47, št. 11/12, 56.
2000
Mnenja [o Francetu Prešernu]. Http://www.preseren.net/5-4_mnenja/5-4_miran_hladnik.asp.
2000
Korespondenca s Tarasom Kermaunerjem od novembra 2000 dalje.
2001
Martin Krpan je zasenčil Mlinarjevega Janeza: Problemi sodobne slovenske literarne zgodovine. [Odgovori na vprašanja Franceta Pibernika.] Delo – KL 10. okt.: 2.
2001
Meta Kušar z Miranom Hladnikom. Sodobnost, št. 11–12, 1364–80.
2002
Ena grenka čez Telekom. Http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/mh/telekom.html.
2002
[...] dva akademska mita. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2001/000348.html.
2002
Slovenisti in mednarodni slavistični kongres. Http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2002/000375.html in http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/kongres.html.
2002
Esejček o eseju za maturitetno rabo. Delo – KL 2. aprila 2002, 6.
2002
Humanistika in družboslovje v Jugovzhodni Evropi in kaj imamo pri tem Slovenci. Vestnik UL XXXIII/5–6. 17–19. V daljši obliki tudi na 3. programu Radia Slovenije, junija 2002.
2002
Irena Šumi: Pogovor na Inštitutu za narodna vprašanja. V tisku.

Miran Hladnik, postavljeno na http://www.ijs.si/lit/hlad_bib.html-l2 junija 1995, nazadnje obnovljeno 8. avgusta 2002.