Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. Milan BUFON

(Trst, 28. 5. 1959)

Diplomiral je leta 1983 iz geografije (A) in etnologije (B) z nalogo Regionalna geografija Doberdobske planote, za katero je prejel leta 1984 fakultetno Prešernovo nagrado. Kot asistent stažist je bil v obdobju 1986–1993 zaposlen na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1990 si je pridobil naslov magister geografije za delo Etnično-regionalni razvoj obmejnih regij: primer s Slovenci poseljenega ozemlja v Furlaniji-Julijski krajini. Za to delo je v Trstu prejel leta 1990 Tončičevo nagrado. Marca leta 1995 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Socialno-geografska funkcija slovenskega prebivalstva v integracijskih procesih Goriške obmejne regije in bil promoviran v doktorja znanosti maja istega leta. Aprila 1996 je bil izvoljen v naziv docenta za družbeno in regionalno geografijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je na Oddelku za geografijo najprej pogodbeno predaval predmet politična geografija, od novembra 1998 pa je na istem oddelku redno zaposlen. Od junija 1996 do novembra 1998 je bil kot nosilec temeljnega raziskovalnega projekta o obmejnem položaju in čezmejnih vezeh Slovenske Istre redno zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Republike Slovenije v Kopru (ZRS), kjer je dosegel naziv višji znanstveni sodelavec, hkrati pa je na ZRS obdržal tretjinsko zaposlitev na raziskovalnem področju. V okviru ZRS-ja je v letih 1996–1998 opravljal tudi funkcijo vodje raziskovalne skupine, podpredsednika znanstvenega sveta in člana upravnega odbora, z organiziranjem programskih skupin pa je bil predlagan za vodjo edine programske skupine te raziskovalne ustanove; tu je tudi raziskovalni mentor trem mladim raziskovalcem ter mentor v okviru programa mladinskega raziskovanja za osnovne in srednje šole.

V letih 1983–1996 je bil raziskovalni sodelavec in član Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu (SLORI), kjer je od leta 1998 predsednik znanstvenega sveta in član upravnega odbora. Dejaven je nadalje v italijanskem geografskem društvu (Societa’ Geografica Italiana) ter v raznih mednarodnih združenjih, v katere je včlanjen (IGU – International Geographic Union, World Political Map Commission; IBRU – International Boundaries Research Unit; ASEN – Association for the Study of Ethnicity and Nationalism; MRG – Minority Rights Group; ECPR – Standing Group on Regionalism). Ob neformalnem sodelovanju s številnimi tujimi strokovnjaki je Bufon tudi formalni nosilec mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru slovensko-britanskega znanstvenega sodelovanja (projekt Slovenija in Wales: mali narodi in evropski integracijski procesi) in slovensko-ameriškega znanstvenega sodelovanja (projekt Slovenija v evro-ameriški perspektivi: novi geopolitični položaj in procesi evropske integracije v Srednji Evropi). Z referati je sodeloval na številnih domačih in mednarodnih kongresih in simpozijih na temo socialne in politične geografije.

Bufon je nadalje član uredniškega odbora slovenske znanstvene revije "Annales", član komisije EU za manj razširjene jezike (EBLUL) in deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze, krovne organizacije Slovencev v Italiji. V Sloveniji je bil leta 1999 imenovan za člana Komisije sklada podpore raziskovalni dejavnosti Slovencev v zamejstvu pri Slovenski znanstveni fundaciji in člana Komisije za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive pri MZT.

Glavna dela: Krajevni leksikon Slovencev v Italiji, 1. zvezek – Tržaška pokrajina (soavtor Aleksej Kalc), Trst: ZTT 1990 (350 str.); The Geography of Border Landscapes, London: Routledge 1991, str. 86–103; Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost (Obmejna in etnično mešana območja v evropskih razvojnih silnicah: primer Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini), Trst: ZTT (izdajatelja SLORI in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 1992 (223 str.); Prostor, meje, ljudje: razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnega območja in vrednotenje obmejnosti na Goriškem, Slovenski raziskovalni inštitut in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Trst 1995 (441 str.); Some political-geographical problems of transition in Central Europe: the case of Slovenia, v: F. Carter, P. Jordan in V. Rey (ur.), Central Europe after the Fall of the Iron Curtain – Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends, Frankfurt: Peter Lang 1996, str. 73–89; Le regioni transfrontaliere nel processo di unificazione europea, v: P. Bonavero in E. Dansero (ur.), L’Europa delle regioni e delle reti, Torino: UTET 1998, str. 126–142.

Bibl.: Vsakoletni katalogi ob razstavi publikacij in predstavitvi izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela Filozofske fakultete; Glasniki ZRS, Koper; Slovenska bibliografija v Italiji – Jadranski koledar.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/BUFON.html                    Število obiskov: