Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Zbornik ob 80-letnici, 1919-1999

Dr. France BEZLAJ

(Litija, 19. 9. 1910 – Ljubljana, 27. 4. 1993)

Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1936 iz slavistike in doktoriral leta 1939 z eksperimentalnofonetično razpravo Oris slovenskega knjižnega izgovora. Delal je kot gimnazijski profesor v Ljubljani (1940-1950), potem kot lektor za češčino na Filozofski fakulteti, v letih 1955-58 kot znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik na SAZU. Od leta 1958 je bil izredni profesor, od leta 1963 pa redni profesor za primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubijani, od upokojitve leta 1981 zaslužni profesor. Je redni član SAZU od leta 1964, dopisni član ANU BiH od leta 1973 in JAZU od leta 1983. Za prvi del Slovenskih vodnih imen je leta 1957 prejel Prešernovo nagrado.Svojo znanstveno pot je začel z eksperimentalno raziskavo slovenskih samoglasnikov in tonemov, kasneje pa se je osredotočil na slovensko in slovansko leksikologijo oziroma etimološko-zgodovinsko preučevanje slovenskega in slovanskega občno- in lastnoimenskega besednega fonda, na njegovo sestavljenost in razporejenost besednih in drugih (glasovnih, besedotvornih) jezikovnih prvin v slovenskem jezikovnem prostoru in njihovih ustreznic (skupaj z zemljepisno razširjenostjo) v drugih slovanskih jezikih. Arealni pristop je omogočil nove osvetlitve slovanskih jezikovnih osnov slovenščine in razmerij do drugih slovanskih jezikov, ki jih je Bezlaj strnil v tezo, da se je slovenščina oblikovala iz narečno že različnih govorov, ki so bili preneseni v alpskoslovanski prostor z več slovanskimi migracijami.

Glavna dela: Oris slovenskega knjižnega izgovora, Ljubljana 1939; Slovenska vodna imena I-II, Ljubljana 1956, 1961; Etimološki slovar slovenskega jezika I, II, III, Ljubljana 1976, 1982, 1995.

Lit.: F. Jakopin: Bezlaj France, Enciklopedija Slovenije I, Ljubljana 1987, 258-259.

Bibl.: A. Šivic-Dular: Bibliografija Francta Bezlaja, Onomastica Jugoslavica 1982, 5-9.

 
Stran je po predlogi Znanstvenega inštituta (s sod. Matjaža Rebolja) Filozofske fakultete postavil Primož Jakopin 22. marca 2001; nazadnje je bila spremenjena isti dan. Mnenja in pripombe prosim sporočite tukaj.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/o/BEZLAJ.html                    Število obiskov: