Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Glej tudi:

Seznam diplomskih nalog iz slovenske književnosti od 1950

Seznam avtorjev starih seminarskih nalog iz slovenske književnosti

Seznam diplomskih nalog iz didaktike slovenskega jezika in književnosti

Seznam bolonjskih diplomskih nalog iz slovenske književnosti

Seznam bolonjskih diplomskih nalog iz slovenskega jezikoslovja


Seznam diplomskih nalog iz
slovenskega jezikoslovja

(Iskanje po vsebini)Irena AbramovičKočevski govor
Špela ArharGradnja specializiranega korpusa
Alenka ArkoSlovenščina na Goriškem kot jezik v stiku
Katja ArzenšekBesedila z zavezovalno vlogo
Simon AtelšekVpliv češkega jezika iz Šafárikovega terminološkega sloverja (1853) na Cigaletovo Znanstveno terminologijo (1880)
Jana AvbeljJezikovna primerjava Glavarjevih in -japljevih pridig
Nina AvsenikFrazeologija v tiskanih oglasih
Mojca AžmanEvangelijska biblična terminologija v Dalmatinovi Bibliji (1584) in slovenskem standardnem prevodu svetega pisma (1997)
Saša BabičPredlog in njegova vloga pri frazeologiziranju
Vasiljka Babič-ProsnikNovi pogledi na jezik, kot se kažejo v delih Edvarda Kocbeka
Bea Baboš LogarEkspresionistični izraz Izidorja Cankarja
Marija BajdeNekaj jezikovnih posebnosti v Gradnikovi zbirki Harfa v vetru
Mateja BalažičNavodilo za uporabo zdravil kot besedilna vrsta
Júlia Bálint ČehKontrastivna razčlenitev besedne homonimije v slovenskem in madžarskem jeziku
Barbara BalohFrazeologija v besedilih z medicinsko tematiko
Andrej BartolImena ljubljanskih trgovin
Nevenka BašekIzražanje preteklosti v Dalmatinovi Bibliji
Helena BeleharFrazeologija v osnovni šoli: frazeološka kompetenca
Aleksandra BelšakKontinuiteta narodne pesmi v framskem okolišu
Gorazd BeraničBesedilo v sporazumevalnem besediloslovju: od pomena k smislu - pojem, značilnosti, vrste in družbeni učinki besedil
Tina BernikPrevzete besede starogrškega in latinskega izvora v časopisnem jeziku
Špela BešterJezik pravnika v politični funkciji
Matali BirsaDom in Novi Matajur, pričevanja slovenske manjšine v Beneški Sloveniji = Dom e Novi Matajur, testimonianze della minoranza slovena nella Slavia Veneta
Maja BitencSlovenščina in njeno poučevanje pri slovenskih zdomcih: raziskava med učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Baden-Württenbergu
Eva BlumauerPogovorni jezik v slovenskem filmu
Barbara BolaričPriredni vezniki v Slomškovih pridigah
Nina BradićJezikovna integracija beguncev v Republiki Sloveniji
Tjaša BrinovecRazumevanje navodil za uporabo zdravil
Ksenija BucikStrukture kohezije: strukture koreferenc in tematske progresije
Vid BurnikTerminološki slovarji - kritike zasnov
Iris BuršičJezikovna zmožnost predšolskih otrok v slovenskem vrtcu v Italiji
Anja ButalaKolokacija v španščini in slovenščini: ali razprava o tem, zakaj v slovenščini kolo vozimo, v španščini pa jahamo
Ivan CepanecPrilagoditev nekdanjih zaposlenih v JLA na novo jezikovno situacijo v Brežicah po letu 1991
Nežka ČerneAnaliza samostalnikov, ki označujejo naravo in naravne pojave v Murnovi poeziji
Dejan ČernigojIntenca kot imanentna lastnost besedil
Natalija ČoklJezikoslovna primerjava Slomškovih pridig z družbeno tematiko iz Drobtinic (1851, 1862) in posodobljene verzije (2000)
Andreja DenkoUpad jezikovne zmožnosti (skladenjska analiza govorjenih besedil)
Mateja Dimnik ZavrlBesedila radijskih reklamnih sporočil
Helena DobrilaPozhetki gramatike to je pissmenosti franzoske V. Vodnika v primerjavi z izvirnikom in njegovo slovensko slovnico
Nataša DomadenikAnaliza nekaterih somatskih frazemov v slovenskem in ruskem jeziku
Vasilija Dronik-RupnikImensko kazalo v prvi in drugi knjigi Jezikoslovnih del Stanislava Škrabca
Katja DragarTujejezične prvine v segmentih vsakdanje komunikacije v slovenskem prostoru
Nuša DrinovecUsmeritvena metafora gor - dol in njena jezikovna uresničitev v časopisu Delo
Davorin DukičArgumentacija v političnem diskurzu
Janez DularNekateri tipi modalnosti v slovenščini (omejevanje, omiljevanje in odstopanje)
Marta DumendžićŠale o blondinkah
Anda EckmanPrimerjava slovenskih rock besedil s slovenskimi pesemskimi besedili in njihova vpetost v družbeni kontekst
Jerica EržekO frazeologiji v šoli
Martina FabjanGovorjena interakcija med učiteljem in učencem ter njuna vloga pri pouku slovenščine v srednji šoli
Simona FelicijanPoglavja iz strukture skladnje
Zorka FelicijanPragmatični pogled na hibridna publicistična besedila (na primeru oglaševalnega sporočanja v tedniku Žurnal in 7dni)
Ksenija FerjančičVisoki pogovorni jezik Nove Gorice in Gorice (v Italiji)
Marjanca FerkoPrimerjava Küzmičevega Nouvega zakona s sodobnim prekmurskim narečjem s posebnim ozirom na glasoslovje, oblikoslovje in besedišče
Jurij FikfakLinhartova Županova Micka in Richterjeva Die Feldmühle
Metka FiloNemške spačenke v mariborskem pogovornem jeziku
Nuša GaberščekPragmatična analiza medmetov v slovenskem in španskem jeziku
Petra GabrielOsebni zaimki v zgodovinskih slovnicah in v posameznih besedilih
Tina GačnikSpodbujanje jezikovne zmožnosti v drugem starostnem obdobju v romskem vrtcu
Majda Marija GalerBiblične stalne zveze v slovenskem jeziku
Marjetka Gal-BabičOblikovna pomenska podoba prislova v Lukovem evangeliju
Andreja GantarJezikovna zavest in izrazna zmožnost
Mirja GlaserSpoštovanje domneve nedolžnosti v Slovenskih novicah pri poročanju o primeru Plut e-diploma
Lara GodecSamostalniške stalne besedne zveze - kontrastivno z angleščino
Maja GoleFrazeologija v Velikem nemško-slovenskem slovarju (Doris, Božidar in Primož Debeljak)
Andrej GolinarInstitucionalizacija slovenskega jezika na področju sodstva v II. polovici 19. stoletja
Janja GombocSeksistična raba jezika kot orodje pri (re-)produkciji stereotipov v tiskanih medijih (na primeru revije Zdravje)
Vesna GombocArgumentacija v besedilih Marcela Štefančiča
Vesna Gomezel MikoličBesedila turističnopropagandnih sredstev prospekta, letaka in brošure v Slovenski Istri
Petra GornikPragmalingvistični vidik sovražnega govora na spletnih forumih
Simona GotalSlovenščina v institucijah Evropske unije
Branka GradišarEkspresivnost besedil predsedniških volitev 2007
Saša GrčarDialektalni in slovanski sinonimi v Cafovem prevodu "Robinskon mlajši"
Monja GričarJezikovna zgradba v Čandek-Hrenovi in Japljevi priredbi Evangelijev in listov
Katja GrilcProces izbiranja jezikovnih sredstev in govorjeno besedilo
Živa GrudenPoglavje iz govorjenega jezika tržaških Slovencev: govorni signali
Janja HabeJezik v časopisu Slovenija
Andreja HacinLeksikalna prierjava Dalmatinovega, Japljevega, Wolfovega in Slovenskega standardnega prevoda Visoke pesmi
Tatjana HarejObča poimenovanja za človeka, bejeslovna in duhovna bitja, živali ter rastline v prvi knjigi Slovarja jezika Janeza Svetokriškega
Mojca HartmanUčenje slovenščine kot drugega jezika v kontekstu medkulturne pedagogike
Nina HeferleParadigmatika primerjalnih frazemov
Zdenka HlišKonceptualna metafora VERA JE X v besedilih Svetega pisma
Irena HočevarJezikovna zmožnost romskih ortok
Kristina HočevarStališča srednješolcev do slovenskega jezika
Nanika HolzGlagoli rekanja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
Anita Horvat VidicOblikoslovna, skladenjska in besedoslovna primerjava Trubarjevega in Dalmatinovega prevoda Matevževega evangelija
Saša HorvatVpliv francoščine na slovenski uradovalni jezik v besedju in skladnji v času Ilirskih provinc
Damjan HuberSodobni slovenski knjižni jezik v severnovzhodni Sloveniji
Robert JakominAlgoritem za analizo kratke povedi v slovenščini
Nataša JakopFunkcijska delitev členkov: vloga naklonskih in poudarnih členkov
Tatjana JamnikKonceptualizacija vidnega in tipnega zaznavanja ter njena pomenska realizacija v slovenskem jeziku
Svetlana JandrićSociolingvistični opis situacije pripadnikov narodov bivše SFRJ v Sloveniji
Maja JankovičTerminologija v Cigaletovem prevodu kazenskega zakonika: stanje in opisi terminov
Andreja JazbecPragmatični vidik analize političnih letakov državnozborskih volitev 2000 in 2004
Mojca JazbecIzražanje prostora v imenski zvezi s pridevniškim prilastkom v slovenščini in francoščini
Sanja JazbinšekNeverbalna komunikacija v razvedrilni televizijski oddanji Tistega lepega popoldneva
Jerneja JelovčanGasilska terminologija
Mateja JemecIzražanje negativnih čustev v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
Milena JeralaMedmeti v slovenskem jeziku
Tatjana JerebVoščila med tradicijo in inovacijo
Tanja JermanSamoučenje slovenščine kot drugega/tujega jezika
Mojca JesenovecLeksika v okviru slovenščine kot drugega/tujega jezika
Vanja Jež StrelPragmatična analiza publicističnih besedil
Katja JovićSlovenski in hrvaški jezik mladih v najstniških revijah
Katja JurcaSopomenski izrazi v treh izdajah učbenika Blaže in Nežica v nedeljski šoli (1842, 1848, 1857)
Peter JurgecSamoglasniški nizi v knjižni slovenščini
Ana JurkičNastajanje slovenske pravne terminologije
Valentina KanteKmetijska terminologija v Pohlinovem delu Kmetam za potrebo inu pomoč (1789): diplomska naloga iz slovenske historične slovnice
Uršula Kastelic VukadinovićMikro- in makrobesedilni premiki v slovenskem prevodu romana Carlosa Fuentesa "Smrt Artemisa Cruza"
Vanja KavčnikLeksikalizirana in besedilna metafora v znanstvenem besedilu
Urška KerinPreučevanje jezikovne zmožnosti učencev dvojezične osnovne šole v Špetru
Boštjan KerncZnačilnosti političnega jezika v totalitarni in demokratični družbi na primeru slovenskih parlamentarnih govorov
Petra Kern ZagoženSlovenci, slovenska kultura/zgodovina v učbenikih slovenščine za tujce
Boris KernStopenjsko besedotvorje
Jana Kete MatičičRacionalizem v jezikovni teoriji Noama Chomskega
Manca KlunSlovenščina in slovenstvo v Braziliji
Metka KobalejSodobna športna terminologija
Nina KocjanVinogradniška terminologija v vasi Velik Nerajec
Ana KoritnikGovorjeni jezik v osnovni in srednji šoli: razčlenitev besedil s skladenjskega vidika in nekatera oblikoslovna opažanja
Sanja KostanjšekPrikaz dinamike jezikovnega prilagajanja Neslovencev v Brežicah
Klara KovačecEkonomski termini v Kočevarjevem delu "Obrtnija in kupčija, denar in blago", 1872
Ingrid Kovač BrusZasebno pisanje
Maja KovačSodobni pouk retorike na Slovenskem
Slavka Kovač-BreznikarMorfološka podoba samostalniškega zaimka v jezikovnem razvoju od Trubarja do Japlja
Urška Kragolnik PožruPedagoška terminologija v Edlingovih Metonih bukvah
Petra KranjecIzražanje prostora v slovenskem jeziku
Irena KrapšJezikovne značilnosti Staničeve pesniške zbirke Pesme za kmete in mlade ljudi in Knoblove zbirke Štiri pare kratkočasnih novih pesmi
Irena KristanUpoštevanje besedja iz Murkovega slovensko-nemškega slovarja v Pleteršnikovem slovarju: primerjava besedja pri črkah G, L in R
Adriana KrstičBesedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Mihe Mazzinija "Vso pot do Pulsnitza": po delu Egona Werlicha Typologie der Texte
Bernarda KunejStališča vzojiteljic o vplivu zgodnjega učenja tujega jezika na jezikovno zmožnost otroka v prvem jeziku
Nicole KupelnikNekateri vidiki samostalnikov v predgovoru k Trubarjevim Artikulom 1562
Jožica Kuščer KreigerOsebni in povratni osebni zaimki v Dalmatinovi Bibliji
Renata KuštrinVokalna redukcija v Paglavčevem prevodu Kempčanovih bukev
Polona Lahajner KališnikSlovenske publikacije na Madžarskem in v Prekmurju: jezikovna primerjava
Špela Levičnik OblakAnalitični prikaz jezika in sloga slovenske pisne reklame
Petra LikarPoljudnoznanstvena besedila danes
Sonja LipoglavšekKo zvezde go(vo)rijo ali komunikacija v slovenskih celovečernih in televizijskih filmih
Nataša LogarPoimenovalne možnosti v elektrotehniški terminologiji
Magda LojkPomeni, ki jih oblačimo: oblačilni frazemi v slovenskem knjižnem jeziku
Erika LoviščekPravopisna zmožnost srednješolskih profesorjev, ki poučujejo nejezikovne predmete
Mojca LukanKam s trpnikom v slovenskem jeziku? : predstavitev strukturno-funkcijskih značilnosti trpnih oblik s poudarkom na analizi ponavljanja v publicističnih besedilih ter s poskusom orisa lektorskih posegov
Matej LutarJezik oblikuje misli: pragmatična analiza reklamnih besedil
Helena MajcenovičVsebinska razčlenitev in stvarno kazalo h prvi in drugi knjigi Jezikoslovnih del Stanislava Škrabc
Aleša MajsterBesedoslovne spremembe v psalmih Trubarjevega in Dalmatinovega prevoda, t.i. Japljeve in Wolfove Biblije ter Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma
Maja MalnaričVpliv nemščine (kalki, prevzete besede) na Kumerdejev prevod berila Vadenje sa brati [...] iz leta 1796
Vesna MalnarBeseda kot prvina oglasa
Romana MarinčekBranje kot ena od sporazumevalnih dejavnosti pri mladostnikih
Špela MarkičSlovenska različica pravnih aktov evropskih skupnosti: primer terminoloških posebnosti uredbe
Tanja MartinčičFrazeologija v Svetem priročniku Janeza Svetokriškega
Tanja MarušičJezikovna primerjava treh izdaj Linhartove drame Ta veseli dan ali Matiček se ženi
Nevenka Matelič NunčičJezik vojaških strokovnih besedil v narodnoosvobodilni vojni do jeseni 1943
Marta MedveščekJezikovna opremljenost Gorice in Nove Gorice
Martina MejakJezikovne razmere v koperskem okolju cone B STO-ja
Tea MejakZahodnoslovenske narečne besede v Pleteršnikovem slovarju
Lidija MeškoDanjkova knjižna glasoslovno-oblikoslovna zgradba v soočanju z narečno - s posebnim ozirom na prislov
Mija MichelizzaPragmatična primerjava jezika SMS-jev v slovenščini in španščini
Katja MijatovičGovorjeni diskurz
Kristina Mlakar PučnikMesto pregovorov v jezikoslovju
Matejka ModrijančičSlovenska bančniška terminologija za komunikacijo s strankami
Nives MovrinRastline in njihovi deli v slovenski in španski frazeologiji
Andreja MusarOdstopi od frazeološke norme v govorjenem besedilu
Andreja NagodeGovorjeni diskurz pri učni uri jezika v 7. razredu OŠ
Marija NemaničJezikoslovna obravnava Drabosnjakovega Marijinega pasijona
Mojca Nidorfer-ŠiškovičIlokacijsko dejanje zahteve: primerjalna analiza izraznih sredstev za opravljanje ilokucijskega dejanja zahteve pri govorcih slovenskega jezika in petih drugih jezikov
Nina NovakUredniški popravki v različnih izdajah Prešernovih Poezij
Tanja NovakOdnos Primorskega dnevnika in Katoliškega glasu do problematike jezikovnih pravic slovenske manjšine v Italiji
Vanja NovakJezikovne razlike v molitvenikih 19. stoletja: (Jurij Gollmayer, 1813; Friderik Irenej Baraga, 1831; Andrej Andolšek, 1858)
Mateja NudlČasovno zaznamovano besedje v SSKJ s kvalifikatorjem zastarelo in starinsko (A-Č) v primerjavi s Pleteršnikovim Slovensko-nemškim slovarjem
Katarina OgrincO pripravi na izpit aktivnega znanja slovenskega jezika
Mojca OsvaldPrisege od 16.-18. stoletja: besedišče in skladenjske posebnosti
Mija OterSlovensko računalniško izrazje
Darja OvsenikGeografska in sociolingvistična analiza identitete koroških Slovencev. Primer Dvojezične trgovske akademije v Celovcu ediploma
Mojca PacekJezikoslovno izrazje 19. stoletja
Brigita PajkJezikovna analiza Trubarjevih pesmi v slovenskih protestantskih pesmaricah
Boris PangercPriimki in imena v dolinskih in glagolskih rokopisih
Inge PangosBesedilna vpetost začetkov in koncev besedil strokovno-znanstvene in publicistične zvrsti
Anja PauličSocialna zgodovina slovenskega jezika v zgodnjem novem veku
Jasna PavličArgumentacija v besedilih Bernarda Nežmaha
Cvetka Pečan-MlinarIzpeljava samostalnikov srednjega spola iz Vodnikovih Novic iz leta 1797
Blanka PečekHrvaške/srbske besede v Popólnem ročnem slovárju slovénskega in nemškega jezika Antona Janežiča (1851)
Maja PetekMatematična terminologija v Cigaletovi Znanstveni terminologiji v primerjavi z današnjo
Ivana PetricBesediloslovna primerjava pisne produkcije tujih in rojenih govorcev slovenščine
Petra PlavčakPrimerjava Pismenosti Valentina Vodnika (1811) in okrajšane Vodnikove Kranjske psmenosti (1854)
Svetlana PlesničarP. Stanislav Škrabec o svojih goriških jezikoslovnih izkušnjah
Uršula PlimenTežave pri branju in pisanju na vzorcu tretjega razreda devetletke (jezikoslovna analiza)
Petra PodlesnikPojmovni svet metaforičnih poimenovanj v pridigah Janeza Svetokriškega
Mojca PodobnikarZemljepisna imena v Ketijskih in rokodelskih novicah
Lidija PogačnikNapake v besednem redu (stalni stavi) pri učenju slovenščine kot drugega/tujega jezika
Andreja PolzelnikPrimerjava prislovov v Dalmatinovem in Trubarjevem prevodu Janezovega evangelija
Alenka PotočnikRazvoj zaimkov ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850
Simona PovšeMatematično izrazje v Vodnikovi in Metelkovi računici za slovenske šole
Saša PrevolšekLuvien Tesniere: raziskovalec slovenskega jezika in književnosti
Dagmar PrijateljTerminologija in žargon v mizarstvu (omejeno na ročno orodje)
Andreja PucTekstilna terminologija v delu Ferda Kočevarja (Kupčija in obrtnija, 1872)
David PucTeorija jezika Oswalda Ducrota
Nataša PurkatJezikovni in sociloški pogled na diskurz in rabo jezika: ob analizi razprav ob sprejemanju zakona o zdravljenju neplodnosi in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v državnem zboru RS
Vanja PušičVsebinska in jezikovna primerjava belokranjskih različic Zelenega Jurija in Bolnega junaka
Tomaž RadšelTelevizijski scenarij kot besedilna vrsta
Žiga RangusVprašanje pisne zmožnosti prebivalcev Republike Slovenije
Maja ReginaOsebna lastna imena hobitov v Gradišnikovem prevodu Tolkienovega Gospodarja prstanov (pomenska klasifikacija)
Barbara RodošekMetafora in metonimija v Prešernovih Poezijah
Nina RomihSlovnične interference pri italijanskih govorcih slovenščine (na primeru šolskih spisov učencev osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom)
Tadeja RozmanTipi slovarjev glede na naslovnika (pragmatične informacije v enojezičnih slovarjih za tujce)
Mira Rutar ArnautovićProblematika velike in male začetnice v Vodnikovih Lublanskih novicah 1797
Mirjam SedejPoimenovanje barv in barvnih odtenkov v knjigi Fran Erjavec: Domače in tuje živali v podobah, Ptice - III. del
Nataša SekulaRastline in njihovi deli v frazeologiji
Milica SelevšekJezikovna vprašanja o stiku dveh jezikov
Andreja SeverRazvoj prekmurskega knjižnega jezika na začetku 20. stoletja
Suzana SkočajJezikovna primerjava Stržinarjeve in Lavrenčičeve Pesmarice
Darja SkutnikPomensko polje pridevnikov, ki izražajo telesno obliko
Elen SlavecJezikovno poimenovanje okolja v občini Izoli
Sandra SmrekarProblemi prevajanja pravnih aktov s področja kmetijstva pred slovenskim vstopom v Evropsko unijo
Sonja SrebrničOblikovnopomenska podoba prislova pri Pohlinu (Kmetam za potrebo inu pomoč)
Polona StanekLektoriranje prevodnega besedila
Mojca StareAdam Skalar: Šula tiga premišluvana 1634
Anja StrajnarRaba slovenščine med tujimi študenti
Peter SvetinaO dvodelnosti Prešenovega soneta
Katja ŠapunjićAnaliza nekaterih somatskih frazemov v slovenskem in francoskem jeziku
Karmen ŠemrlJezikovne značilnosti treh rokopisnih besedil Mihaela Zagajška
Mateja ŠepićBesedilna zmožnost devetih pacientov z nefluentno afazijo
Alenka ŠetJezikovni problemi neslovneksih delavcev v Sevnici
Senja ŠkolcGovor osemletnih otrok v kontekstu pripovedovanja zgodb
Barbara ŠkrlepAnton Breznik, Večna pratika od gospodarstva: opredelitev izrazja
Nina ŠobaVpliv nemškega jezika (izposojenke, kalki) v Pohlinovem delu Kmetam za potrebo inu pomoč
Nataša ŠpendeAnaliza prislova v Paglovčevem prevodu Kempčanove Hoje za Kristusom
Tina ŠpelkoSlovenska jezikovna skupnost v Argentini: (socio)lingvistična analiza
Barbara ŠtefančičOdvisnost slovenskega prevoda od nemške predloge v dvojezičnih patentih iz 18. in 19. stoletja
Polona ŠtefaničKalki in prevzete besede v pedagoškem priročniku Sern ali vonuzetek teh Metodneh buqui
Ana ŠterbencPomensko-oblikovna zgradba v Wolfovem in Vukovem prevodu biblije
Kristina ŠterŽivalska frazeologija v Glonarjevem slovarju v primerjavi s Pleteršnikovim, Murkovim in Gutsmanovim slovarjem ter Metelkovo slovnico
Ksenija ŠtrancarIzrazitev sporočevalčevega namena v zapisanih izvršilnih besedilih z upravnega področja
Nihela ŠusterPragmatična analiza daljših tiskanih oglasov
Kristina ŠuštarPrimerjava slovenske in italijanske živalske frazeologije
Katarina TemkovaPrimerjava izrazja za hišna opravila v Vodnikovi Veliki pratiki in dveh stoletnih pratikah 19. stoletja
Bojana TodorovićSlovnična kategorija spola
Alenka TomazinPragmatična analiza neformalnih e-sporočil
Martina TomšičPovedna, stavčna in besednozvezna skladnja v Lutrovem in Dalmatinovem prevodu biblije
Irena TotOblikoslovni pregled in primerjava sklanjatev samostalniških besed moškega, ženskega in srednjega spola ter besedotvorna in besedoslovna podoba samostalnikov v Dalmatinovem (1584) in Japljevem (1784-1802) prevodu Jobove in Esterine knjige
Tanja TovornikJezikovna in slogovna podoba pridig Petra Budina s konca 18. stoletja
Valerija TrojarMerjenje jezikovne zmožnosti dementnih oseb s pomočjo besedil tvorjenih ob slikovni predlogi
Špela TroštJavna poimenovanja v koprski občini
Patricija VičičOblikoslovna analiza jezika v Kastelčevih Brativskih bukvicah z ozirom na kilovški govor
Simona VidicBesedilna vrsta oglasa in njeno uresničevanje v slovenskem časopisju v 2. polovici 19. stoletja
Tanja VidicKontrastivna analiza frazeologije v slovenskih in nemških revijalnih besedilih (na gradivu revij Cosmopolitan in Men's Health)
Marijanca Ajša VižintinFrazemi v Slovenskem narodu in Slovencu ob prelomnih zgodovinskih dogodkih (6. 1. 1929 in 1. 9. 1939)
Vesna VlahovičTeorija jezikov v stiku: prilagoditev angleških izposojenk v slovenskem jeziku
Jože VolkDajalniške konstrukcije v slovenskem in slovaškem jeziku
Elizabeta VovkoElementi za sociolingvistično podobo argentinskih Slovencev
Lucia WillenpartSlovenske slovnice v Argentini
Tatiana WillenpartIdeološka podlaga izbranih leksemov v govorih Slovencev v Argentini
Polona ZalokarJavna tribuna v letih 1980-1985
Aleksandra ZatijalTečaj slovenskega jezika po programu za integracijo tujcev kot dejvnik v procesu integracije priseljencev v Slovenijo
Katarina ZbačnikVljudnost v medmrežnih pogovorih
Aleksander ZupancPriredni veznik v delu Kmetam sa potrebo inu pomozh Marka Pohlina
Ana ŽabkarFrazeologija v Slovensko-poljskem slovarju
Mojca ŽagarDeterminologizacija na primeru fizike
Andrejka ŽejnIkoničnost verznega prestopa v Kosovelovih Integralih
Karla ŽeleznikGledališki list za predstavo sodobnega plesa
Nina ŽitkoJezikovne lastnosti besedil Marka Pohlina: analiza pravopisa, glasoslovja in oblikoslovja
Nataša ŽmavcBesedje z oznako jvzhŠt. v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarjuStran je bila postavljena 1. julija 2011 in nazadnje spremenjena 26. junija 2013. Zbirka: Gašper Klančnik, Katja Horvat, postavitev Primož Jakopin, priganjalec mh. Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/defaultj.htm Število obiskov: