Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Ana Dov¾an Troha:
Europäisches Sprachenportfolio in Slowenien: die Gestaltung des Europäischen Sprachenportfolios für UniversitätsstudentenSplo¹ni podatki

fakulteta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
oddelek Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skaninavistiko
ime avtorja Ana
priimek avtorja Dov¾an Troha
izvirni naslov Europäisches Sprachenportfolio in Slowenien: die Gestaltung des Europäischen Sprachenportfolios für Universitätsstudenten
slovenski naslov  Evropski jezikovni portfolijo v Sloveniji: izdelovanje Evropske jezikovne mape za ¹tudente
angle¹ki naslov European Language Portfolio in Slovenia: the production of the European Language Portfolio for University Students
jezik dela nem¹ki
vrsta dela diplomsko delo
mentor doc. dr. Ana Marija Muster
kraj, leto Ljubljana, 2000
kljuène besede Evropski jezikovni portfolijo, izdelovanje Evropske jezikovne mape za ¹tudente (EJM), pilotiranje EJM v èasu od oktobra 1998 do septembra 1999, smernice razvoja v èasu od oktobra 1999 do junija 2000

Kazalo

Einleitung

1. Die Projekte des Rats für kulturelle Zusammenarbeit auf dem Gebiet der modernen Sprachen und das Pilotprojekt Europäisches Sprachenportfolio

1.1. Geschichtlicher Hintergrund der Projekte

1.2. Das Projekt Europäisches Sprachenportfolio

1.3. Das Sprachenportfolio-Projekt in Slowenien

2. Der Common European Framework of Reference und das Europäische Sprachenportfolio

2.1. Die globalen Zielrichtungen der Projekte des Rats für kulturelle Zusammenarbeit auf dem Gebiet der modernen Sprachen und die bestimmten Ziele der Pilotprojekte Common European Framework of Reference und Europäisches Sprachenportfolio

2.2. Der Common European Framework of Reference, seine Hauptprinzipien und Funktionen

3. Das Wesen und die Funktionen des ESP

  1. Die Definition und die Prinzipien des ESP
  2. Funktionen des ESP

4. Die pädagogische Funktion des ESP

4.1. Das Portfolio in der amerikanischen Unterrichtspraxis

4.2. Das Autonomie-Konzept und das ESP

4.3. Die pädagogische Lernmotivationsfunktion des ESP

5. Der Inhalt des ESP, die Sprachenportfolio-Typen und die nationalen Sprachenportfolioentwürfe (Beispiele)

5.1. Drei Sprachenportfolio-Typen

5.2. Die inhaltliche Struktur des ESP

5.3. Die nationalen Sprachenportfolio-Entwürfe

5.4. Die nationalen Sprachenportfolio-Entwürfe für Erwachsene und Studierende - Beispiele

6. Das Studentenprojekt Europäisches Sprachenportfolio für Studierende in Slowenien

  1. Der Hintergrund und die Besonderheiten des Projektes
  2. Warum und wozu ein Europäisches Sprachenportfolio für Studierende in Slowenien
  3. Ziele und Phasen des Projektes

 

7. Die Gestaltung des ESP für Studierende

  1. Gestaltungsprinzipien und -methode
  2. Sprache und Terminologie des ESP-Entwurfs für Studierende

7.3. Die Funktionen des ESP für Studierende

7.4. Der Inhalt des ESP für Studierende

7.5. Einige Bemerkungen zur äußeren Form des ESP für Studierende

8. Pilotierung des ESP für Studierende

8.1. Teilnehmer der Erprobung

8.2. Die Erprobungsphasen

8.3. Evaluationsziele

  1. Evaluationsinstrumente und -verfahren
  2. Die Ergebnisse der Erprobung in der ersten Pilotierungsphase
  3. Die Auswertung der Erprobungsergebnisse

9. Abschließende Bemerkungen: die Richtlinien der zukünftigen Entwicklung des Studentenprojektes Europäisches Sprachenportfolio für Studierende

9.1. Die Entwicklung des ESP für Studierende

9.2. Die zweite Erprobungsphase des Studentenprojektes

10. Anhang

Literatur und Referenzen

Danksagungen

Zahvale


Europäisches Sprachenportfolio in Slowenien: die Gestaltung des Europäischen Sprachenportfolios für Universitätsstudenten
Zusammenfassung

Das Thema der Diplomarbeit ist das Projekt des Rats für kulturelle Zusammenarbeit des Europarats Europäisches Sprachenportfolio. Das erste Ziel des internationalen Projektes, in dem zur Zeit 15 Mitgliedstaaten beteiligt sind, ist die Gestaltung des Europäischen Sprachenportfolios, eines gemeinsamen Dokuments für die Informierung über die Sprachkompetenz des Einzelnen auch über die nationalen und sprachlichen Grenzen und eines Arbeitsinstruments zur Förderung der Mehrsprachigkeit, der Multikulturaliät und der Sprachlernautonomie der Bürger Europas. Das Projekt setzt sich außerdem zum Ziel, die verschiedensten nationalen Sprachenportfolio-Entwürfe in den verschiedenen "Sprachlernumgebungen" und Bildungssystemen der teilnehmenden Staaten zu erproben. Dieses und die anderen Projekte des Europarats auf dem Gebiet der Sprachen bedeuten eine aktive Vorbereitung der Mitgliedstaaten auf das Europäische Jahr der Sprachen 2001.

Im ersten Teil werden der historische Hintergrund und die Ziele des Europarat-Projektes beschrieben, besonders aber die Stellung des slowenischen Nationalprojektes innerhalb der Teilnehmergruppe, seine Arbeitsphasen, die Arbeitsmethodologie, seine Leistungen und die weiteren Ziele. Außerdem wird hier das Wesen des Europäischen Sprachenportfolio besonders in Verbindung mit dem hervorgehenden Dokument des Europarats Common European Framework of Reference beschrieben. Im fünften Kapitel werden Beispiele verschiedener zugänglichen Sprachenportfolio-Entwürfe für Erwachsene und Studenten dargestellt und einige ihrer Besonderheiten hervorgehoben, um das Wesen der Sprachenportfolio-Modelle für Erwachsene und Studierende zu veranschaulichen.

Auf dieser theoretischen Basis wird im zweiten Teil der Diplomarbeit die erste Arbeitsphase des Studentenprojektes Europäisches Sprachenportfolio für Studierende in Slowenien (Oktober 1998 - September 1999) genauer beschrieben, im Besonderen die Gestaltung des slowenischen Sprachenportfolio-Entwurfs für Studierende und die erste Phase der Pilotierung (Einleitungsphase) auf der Philosophischen und auf der Pädagogischen Fakultät der Universität in Ljubljana. Die Erprobungsergebnisse als auch den Sprachenportfolio-Entwurf selbst, die in dieser Diplomarbeit beschrieben werden, sollen als Teil eines langfristig angelegten Prozesses betrachtet werden, in dem sich das Europäische Sprachenportfolio durch die Erprobung und im Anklang mit den Ergebnissen der anderen Nationalprojekten weiter entwickeln soll. Die Diplomarbeit selbst soll diesen Entwicklungsprozess veranschaulichen, deshalb weisen die einzelnen Kapitel, besonders aber die letzten, auf die Richtlinien der weiteren Entwicklung hin. Es wird auch der Versuch unternommen, dem Leser einen Einblick in die Weiterentwicklung des Projektes in der schon begonnenen zweiten Arbeitsphase (Oktober 1999 - Juni 2000) zu verleihen.


Evropski jezikovni portfolijo v Sloveniji: izdelovanje Evropske jezikovne mape za ¹tudente
Izvleèek

Tema diplomske naloge je projekt Sveta Evrope Evropski jezikovni portfolijo. Prvi cilj mednarodnega projekta, v katerega je trenutno vkljuèenih 15 dr¾av èlanic, je izdelava Evropskega jezikovnega portfolija (angl. European Language Portfolio, fr. Portfolio européen des langues, slov. Evropska jezikovna mapa ali Evropski jezikovni portfolijo), skupnega evropskega dokumenta za izkazovanje posameznikovega jezikovnega znanja in spretnosti tudi preko nacionalnih in jezikovnih meja ter sredstva za spodbujanje veèjezikovnosti in multikultrnosti ter samostojnosti posameznika pri uèenju jezikov. Drugi cilj projekta je preizku¹anje najrazliènej¹ih nacionalnih osnutkov jezikovnih portfolijev v razliènih uènih okoljih in izobra¾evalnih sistemih dr¾av udele¾enk. S tem in z drugimi projekti s podroèja uèenja in pouèevanja jezikov se ¾elijo èlanice Sveta Evrope aktivno pripraviti na Evropsko leto jezikov 2001.

V prvem delu so opisani zgodovinsko ozadje in cilji projekta Sveta Evrope, posebej mesto slovenskega nacionalnega projekta med drugimi udele¾enkami, njegove delovne faze, metode, dose¾ki in nadaljni cilji. Na kratko je opisan tudi dokument Evropski jezikovni portfolijo, posebej v povezavi z drugim dokumentom Sveta Evrope, Skupnimi evropskimi smernicami za uèenje in pouèevanje tujih jezikov ter vrednotenje jezikovnega znanja in spretnosti (angl. Common European Framework of Reference). Trditve in ugotovitve, ki so podane v diplomski nalogi, niso nujno uradna stali¹èa projekta Sveta Evrope ali slovenskega nacionalnega projekta Evropski jezikovni portfolijo, temveè so sad ¹tudija v Sloveniji dostopne strokovne literature na to temo in so, kjer je to potrebno, podkrepljene s citati ter primeri. V petem poglavju so navedeni primeri razliènih jezikovnih portfolijev za odrasle in ¹tudente, ki so bili dostopni v Sloveniji ob nastajanju prvega slovenskega osnutka Evropskega jezikovnega portfolija za ¹tudente (ime prvega osnutka; ime izdanega dokumenta je Evropska jezikovna mapa za ¹tudente). Predstavljene so tudi nekatere izmed njihovih posebnosti.

Na tej teoretski osnovi je v drugem delu diplomske naloge podrobneje opisana prva faza ¹tudentskega projekta Evropski jezikovni portfolijo za ¹tudente v Sloveniji (oktober 1998 - september 1999), posebej izdelava slovenskega osnutka jezikovnega portfolija za ¹tudente in prva (uvodna) pilotska faza. Preizku¹anje je potekalo na Filozofski in na Pedago¹ki fakulteti Univerze v Ljubljani. Rezultati preizku¹anja kot tudi sam osnutek jezikovnega portfolija, ki so opisani v tej diplomski nalogi, so del daljnoroèno zaèrtanega procesa, v katerem naj bi se Evropki jezikovni portfolijo razvijal naprej - na podlagi preizku¹anja v Sloveniji in v sozvoèju z rezultati drugih nacionalnih projektov v Evropi. Diplomska naloga posku¹a prikazati ta razvojni proces tako, da posamezna poglavja, najizraziteje pa zadnja, nakazujejo razvojne smernice projekta. Prav tako je bralcu ¾e omogoèen tudi vpogled v razvoj projekta v ¾e zastavljeni in zaèeti drugi fazi projekta (oktober 1999 - junij 2000).

Stran je po predlogi Ane Dov¾an Troha postavil Primo¾ Jakopin 11. januarja 2001. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/troha_ana/default.htm

©tevilo obiskov po 11.1.2001