Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Andrej Trampuž:
Doživljajske in biofizikalne posledice vpliva Programa Umetnosti življenja na njegove udeležence

Splošni podatki

fakulteta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
oddelek Oddelek za psihologijo
ime avtorja Andrej
priimek avtorja Trampuž
slovenski naslov  Doživljajske in biofizikalne posledice vpliva Programa Umetnosti življenja na njegove udeležence
angleški naslov Experiential and Biophysical Effects of The Art of Living Programme on its Participants
jezik dela slovenski
vrsta dela diplomsko delo
mentor Red. prof. dr. Velko S. Rus
somentor Red. prof. dr. Igor Kononenko
kraj, leto Ljubljana, 2000
ključne besede psihologija zdravja, kakovost življenja, promocija zdravja, obvladovanje stresa, osebnostna rast, Program Umetnosti življenja, dihalne tehnike, tehnika Gas Discharge Visualisation (GDV)


 

Besedilo naloge
Doživljajske in biofizikalne posledice vpliva Programa Umetnosti življenja na njegove udeležence
Izvleček

Vprašanja, povezana s problematiko posledic današnjih življenjskih slogov, umetno ustvarjenih miljejev in iz tega izvirajočih, v mnogočem averzivnih psihosocialnih okolij, postavljajo psihologijo pred nove izzive s področja razvoja kakovosti življenja, promocije in skrbi za zdravje, razvoja človekovih potencialov in osebnostnega razvoja ter prizadevanj za boljše psihofizično in psihosocialno stanje ljudi. V zadnjem času obstajajo na tem področju novi trendi, ki so holistično orientirani in iščejo skladnost med različnimi človekovimi razsežnostmi. Na tem področju deluje organizacija The Art of Living Foundation, mednarodna nevladna organizacija, ki ima poseben svetovalni status v Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov ter v uradni svetovalni zvezi aktivno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri razvoju globalne zdravstvene politike za 21. stoletje. Namen njenega delovanja, ki zajema več kot 100 držav po vsem svetu, je izboljšati kakovost življenja človeka v vseh pogledih; prispevati k večjemu fizičnemu, psihičnemu in socialnemu blagostanju. V Sloveniji izvaja njene programe Zavod za razvoj človekovih vrednot, med drugim tudi za institucije, kot so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za šolstvo in šport, Inštitut RS za rehabilitacijo ... Cilj diplomskega dela je bil poleg raziskave subjektivno zaznanih posledic vpliva Programa Umetnosti življenja na njegove udeležence tudi implementacija novih biofizikalnih kriterijev osebne spremembe. Pri tem so bile izvedene tri študije. Prvi dve sta proučevali vpliv osnovnega tečaja in rednih srečanj Umetnosti življenja. Vplivi so bili testirani skozi pre-post eksperimentalni načrt s kontrolno skupino. Raziskovalni načrt tretje študije je bil kvazieksperimentalen. Med sabo so bile primerjane značilnosti dveh skupin ljudi, pri čemer je bil kriterij razlikovanja opravljen oziroma neopravljen osnovni tečaj Umetnosti življenja. Za merjenje vpliva programa so bili poleg samoevalvacijskih lestvic uporabljeni biofizikalni pokazatelji, dobljeni s tehniko Gas Discharge Visualisation (GDV) in ustrezno računalniško opremo. Sprememba najpomembnejših parametrov GDV in rezultati vseh samoevalvacijskih lestvic so potrdili pozitiven vpliv programa na psihofizično stanje cloveka.


Experiential and Biophysical Effects of The Art of Living Programme on its Participants
Abstract

Problems related to the consequences of today's life-styles and man-made milieus, as well as the (in many aspects aversive) psychosocial environments originating from them, have put psychology before new challenges in the field of life-quality development, health care and promotion, human potential and personal development and the promotion of psychophysical and psychosocial well-being. Lately, new trends have appeared in this field, which are holistically oriented and foster the harmony between various human dimensions. That is the sphere of activity of The Art of Living Foundation, an international non-governmental organisation which has a special consultative status in the Economic and Social Council of the United Nations. The Foundation also works in formal consultation with the World Health Organization in development of a global health policy for the 21st Century. The aim of its activity, which includes more than 100 states all over the world, is to improve the quality of life in all its aspects; to contribute to greater physical, psychical and social well-being of people. In Slovenia its programs are carried out by the Institute for Strengthening of Human Values, for individuals as well as institutions, e.g. for the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Education, Institute for Rehabilitation of Republic of Slovenia etc. Apart from examining the subjectively assessed effect of The Art of Living Program, our goal was to implement new biophysical criterions of personal change. Three studies were carried out. The first two were examining the impact of The Art of Living Basic Course and The Art of Living Regular Meetings. The effects were tested through the pre-post experimental design with the control group. The research design of the third study was quasi-experimental. The characteristics of two groups were compared, whereas the criterion of distinction was the completed or not completed The Art of Living Basic Course. To measure the effect of the program, biophysical indicators gained with the Gas Discharge Visualisation (GDV) Technique and corresponding computer equipment were used. The change of the most important GDV parameters and results of all self-evaluation scales confirmed a positive influence of the programme on psychophysical state of a person.

Stran je po predlogah Andreja Trampuža postavil Primož Jakopin 16. oktobra 2002. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/trampuz_andrej/default.htm

Število obiskov po 16.10.2002