Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Diplomske naloge

Meselina Ponikvar:
Računalniška podpora prevajalskemu in terminološkemu delu na primeru prevajanja v okolju sektorja za prevajanje SVEZ

Splošni podatki

fakulteta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
oddelek Oddelek za prevajalstvo
ime avtorja Meselina
priimek avtorja Ponikvar
slovenski naslov  Računalniška podpora prevajalskemu in terminološkemu delu na primeru prevajanja v okolju sektorja za prevajanje SVEZ
angleški naslov Computer-aided translation and terminology process in the environment of the translation unit at the government office for European affairs of the Republic of Slovenia
jezik dela slovenski
vrsta dela diplomsko delo
mentor Izr. prof. Rastislav Šuštaršič
somentor Asist. Špela Vintar
kraj, leto Ljubljana, 2002
ključne besede računalniške tehnologije za prevajanje in terminologijo, strojno prevajanje, računalniško podprto prevajanje, pomnilniki prevodov, terminološki programi, korpusi, Multiterm, Evroterm, Evrokorpus, izmenljivost jezikovnih podatkov, samodejno luščenje terminologije, semantični splet


Besedilo naloge
Računalniška podpora prevajalskemu in terminološkemu delu na primeru prevajanja v okolju sektorja za prevajanje SVEZ
Povzetek

Naloga v prvem sklopu predvsem z vidika uporabnosti in učinkovitosti na kratko predstavi najbolj razširjene računalniške tehnologije, ki jih po svetu in v Sloveniji uporabljajo prevajalci in terminologi pri svojem delu. Te tehnologije so strojno prevajanje, računalniško podprto prevajanje, kamor sodijo pomnilniki prevodov in terminološki programi, ter korpusi.

V osrednjem delu je kot primer opisano delovno okolje Sektorja za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve in računalniška podpora, ki jo nudi prevajanju in upravljanju terminologije. Za ta dva postopka sta podrobneje predstavljena programa MultiTerm in Translator's Workbench, skupaj z njunima spletnima različicama Evrotermom in Evrokorpusom. Avtorica se osredotoča tudi na orodja, ki jih uporablja Prevajalska služba Evropske komisije, in jih primerja s Sektorjevimi.

Zadnje poglavje predstavlja sporne točke področja jezikovnih tehnologij pri nas, ki med drugim obsegajo terminološko problematiko strokovnega jezika ter okrnjeno širjenje in zagotavljanje slovenskih jezikovnih virov. Potem predlaga rešitve in ukrepe ter nakaže smernice nadaljnjega razvoja s (pol)samodejnim luščenjem terminologije in pomenom terminologije pri poizvedovanju po informacijah. V sklepnem delu naloge Sektorju ob zgledu drugih držav kandidatk in glede na razvitost tega področja v Sloveniji priporočimo določena orodja in nazadnje podamo še vizijo razvoja računalniškega jezikoslovja pri nas in po svetu.


Computer-aided translation and terminology process in the environment of the translation unit at the government office for European affairs of the Republic of Slovenia
Abstract

The thesis describes the most widespread computational technologies used by translators and terminologists around the world and in Slovenia, particularly from the point of view of applicability and effectiveness. These technologies include Machine Translation, Computer-Aided Translation (translation memories and terminological programs) and corpora.

The computer-aided translation and terminology process in the environment of the Translation Unit at the Government Office for European Affairs of the Republic of Slovenia is set as an example. The author describes two tools in more detail, MultiTerm and Translator's Workbench, together with on-line versions of the databases created so far. We then focus on tools used by the Translation Service of the European Commission and compare them to the ones used by the Translation Unit.

The last chapter discusses the points of controversy in the field of language technologies in Slovenia, which include terminological issues of technical translation as well as the limited applicability of Slovenian language resources. The author proposes solutions and guidelines for future development such as the potential of semi-automatic Terminology Extraction and the role of terminology in Information Retrieval. Furthermore, we recommend additional tools to the Translation Unit in view of the state-of-the-art technologies in Slovenia and the examples set by other EU membership candidates. Finally, the thesis presents a vision of future developments in Language Technologies for Slovene and within the global context.

Stran je po predlogi Meseline Ponikvar postavil Primož Jakopin 16. oktobra 2004. Nazadnje je bila spremenjena isti dan.

Naslov strani: http://www.ff.uni-lj.si/www/diplomske_naloge/ponikvar_meselina/default.htm

Število obiskov po 16.10.2004